5NW02

V Пасхална седмица – Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Разказаха всичко на Църквата,
което Бог бе сторил с тях.
Четене от деянията на Апостолите.                      14,18-27
В онези дни:
Дойдоха от Антиохия и Икония някои юдеи и, като надумаха на­рода, набиха Павел с камъни и го извлякоха вън от града, мислейки го за мъртъв. А когато учениците се събраха около него, той стана и отиде в града, а на другия ден се оттегли с Варнава в Дервия.
След като проповядваха Евангелието в тоя град и придобиха доста ученици, те се върнаха в Листра, Икония и Антиохия като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и поучаваха, че през много скърби трябва да влезем в царството Бо­жие. А като им ръкоположиха презвитери за всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха повярвали.
И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия; и след като говориха словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия; а оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на Божията благодат за делото, което и свършиха.
Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците. И там стояха немалко време с учениците.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,10-11.12-13ав.21 (О: Срв 12а)
Твоите приятели, Господи, да разправят за Твоята слава,  
Да Те славят, Господи, всички Твои дела; да Те благославят Твоите светии,
да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество.
Твоите приятели, Господи, да разправят за Твоята слава,
За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. 
Твоите приятели, Господи, да разправят за Твоята слава,
Устата ми ще изрекат хвала на Господа, и нека всяка плът благославя Неговото свето име от века и до века.
Твоите приятели, Господи, да разправят за Твоята слава,
АЛИЛУЯ.      Лк 24,26
* Алилуя. * Трябваше Христос да страда и да възкръсне от мъртвите; и тъй да влезе в славата си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Моят мир ви давам.
Четене от светото Евангелие според Иван.         14,27-31а
В онова време:
Исус каза на учениците Си:
„Мир ви оставям, Моят мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че Аз ви рекох: „Отивам от вас и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте обичали, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене.
И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо. Но отивам, за да разбере светът, че обичам Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя.”
Това е слово Господне.