5NW03

V Пасхална седмица – Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Решиха да възлязат за тоя въпрос
при апостолите и презвитерите в Йерусалим.
Четене от деянията на Апостолите.                     15 1-6
В онези дни: Някои, слезли от Юдея, учеха братята: „Ако се не обрежете по обреда на Мойсей, не можете се спаси. И когато произлезе разногла­сие и немалка препирня между Павел и Варнава от една страна, и тях -от друга, отредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за тоя въпрос при апостолите и презвитерите в Йерусалим.
Те прочее, изпроводени от църквата, минаха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и произвеждаха голяма радост у всички братя. А като пристигнаха в Йерусалим, бидоха приети от църквата, от апостолите и презвитерите, и разказаха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците.
Тогава станаха някои от фарисейската ерес, които бяха повярвали, и казваха, че те – езичниците, трябва да се обрязват, и да им се заповяда да пазят закона Мойсеев. Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат тоя въпрос.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121,1-2.3-4а.4в-5 (О: Срв 1)
Ще отидем в дома Господен радостни, 
Възрадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен”.
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме. 
Ще отидем в дома Господен радостни,
Където възлизат колената, Господните колена, по закона Господен,
да славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. 
Ще отидем в дома Господен радостни,
АЛИЛУЯ       Ив 15,4.5в
* Алилуя.* Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, принася много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който пребъдва в Мене,
и Аз в Него, принася много плод.
Четене от светото Евангелие според Иван.         15,1-8
В онова време:
Исус каза на учениците Си:
„Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.
Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.
Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици”.
Това е слово Господне.