5NW05

V Пасхална седмица – Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Угодно бе на Свети Дух и нам да ви не възлагаме
вече никакво бреме, освен тия нужни неща.
Четене от деянията на Апостолите.                      15,22-31
В онези дни:
Апостолите и презвитерите и цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си мъже – Юда, наречен Варсава и Сила – предни мъже между братята, и да ги пратят заедно с Павел и Варнава, които по тях им написаха следното: “От апостолите, презвитерите и братята поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорели да се обрязвате и пазите Закона, каквото не сме им поръчали, ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павел, човеци, които изложиха на опасност живота си за името на нашия Господ Исус Христос. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, които и устно ще ви обяснят същото.
Защото угодно бе на Свети Дух и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща: Да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите. Здравейте!”
И тъй изпратените пристигнаха в Антиохия и, като събраха народа, връчиха писмото. А вярващите, като го прочетоха, зарадваха се заради утешението.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 56,8-9.10-12 (О: 19а)
Ще Те славя, Господи, между народите. 
Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми;
ще пея и ще славя. Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло! Ще стана рано. 
Ще Те славя, Господи, между народите.
Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената,
защото до небесата е голяма Твоята милост и до облаците – Твоята истина.
Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава!
Ще Те славя, Господи, между народите.
АЛИЛУЯ       Ив15,15в
* Алилуя. * Нарекох ви приятели, казва Господ; защото ви известих всичко, що съм чул от Отца Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това ви заповядвам,
да се обичате един други.
Четене от светото Евангелие според Иван.         15,12-17
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Тази е Моята заповед: да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.
Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз запо­вядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.
Не вие Мене избрахте, но Аз ви избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
Това ви заповядвам: да се обичате един други.”
Това е слово Господне.