5NW06

V Пасхална седмица – Събота
ПЪРВО ЧЕТИВО
Мини в Македония и ни помогни!
Четене от деянията на Апостолите.                      16,1-10
В онези дни: Павел пристигна в Дервия и Листра.
И ето, там имаше някой си ученик, на име Тимотей, син на една жена юдейка, която бе повярвала, и на баща елин. Този ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си, и като го взе, обряза го зарад юдеите, които бяха по ония места; защото всички знаеха, че баща му беше елин.
И като ходеше по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, отредени от Апостолите и презвитерите в Йерусалим. И тъй, Църквите се утвърдяваха във вярата и на брой се умножаваха всеки ден.
Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Дух Свети да проповядват словото в Асия. А като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат във Витиния; но Духът ги не пусна. И като отминаха Мисия, слязоха в Троада.
През нощта се яви на Павел видение: стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: „Мини в Македония и ни по­могни!” След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.5 (О: 2а)
Възкликнете на Господа, цяла земйо. 
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. 
Възкликнете на Господа, цяла земйо.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. 
Възкликнете на Господа, цяла земйо.
Защото Господ е благ, Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. 
Възкликнете на Господа, цяла земйо.
АЛИЛУЯ.      Кол 3,1
* Алилуя. * Ако сте възкръснали с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вие не сте от света,
но Аз ви избрах от света.
Четене от светото Евангелие според Иван.         15,18-21
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да обича своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
Помнете словото, що ви казах Аз: „Няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.” Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оня, който Ме е пратил.”
Това е слово Господне.