5NWP-a

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Иез 37, 12-14

Ще ви дам Моя дух и ще живеете.

Четене из книгата на пророк Иезекиил.  

Това казва Господ Бог: „Ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева; и ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви; и ще вложа във вас Моя дух и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз Господ казах това и извърших”, казва Господ.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129 1-2. 3-4ав. 4с-6. 7-8 (О: 7)

В Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението.

От дън душа викам към Тебе, Господи; Господи, чуй гласа ми.
Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми.
Ако си спомняш за беззаконията, Господи,
Господи, кой може да устои?

В Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението.

Но в Тебе е прошката на греховете,
за да Ти се служи с почит.
Уповавам се на Господа,
уповава се душата ми на словото Му.

В Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението.

Повече отколкото стража- утрото, да очаква Израил Господа.
Защото в Господа е милосърдието
и изобилно в Него изкуплението.
И Той ще избави Израил от всичките Му беззакония.

В Господа е милосърдието и изобилно в Него изкуплението.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 8,8-11

Духът на Оня, който възкреси Исуса от мъртвите, живее във вас.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.    

Братя: Ония, които живеят по плът, не могат да угодят на Бога. Вие живеете не по плът, но по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а Духът живее за правда. Но ако Духът на Оня, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.

Това е Божие слово.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 11, 25а. 26


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Ме­не, не ще умре на веки.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 11, 1-45.

Аз съм възкресението и животът.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Беше болен някой си Лазар, от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта. (А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си). Сестрите проводиха да Му кажат: „Господи, ето оня, когото обичаш, е болен.” Като чу това, Исус рече: „Тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий.” Исус обичаше Марта и сестра й Мария и Лазар. А когато чу, че е болен, престоя два дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: „Да идем пак в Юдея.” Учениците Му рекоха: „Рави, сега юдеите искаха с камъни да Те убият, и пак ли там отиваш?” Исус отговори: „Нали дванайсет часа има в деня? Който ходи денем, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят, а който ходи нощем, препъва се, защото светлината не е в него.” Той рече това и после им казва: „Лазар, нашият приятел, е заспал; но отивам да го събудя.” Учениците Му рекоха: „Господи, ако е заспал, ще оздравее.” Исус бе казал за смъртта му; а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Исус им рече открито: „Лазар умря, ала се радвам за вас, че Ме нямаше там, та да повярвате. Но да идем при него.” Тогава Тома, наричан Близнак, каза на учениците: „Да идем и ние там да умрем с него.” Като дойде Исус, намери, че той е вече от четири дена в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим около петнайсет стадии. Мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Исус, посрещна Го; а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: „Господи, да беше тука, нямаше да умре брат ми; но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог.” Исус й рече: „Брат ти ще възкръсне.” Марта Му каза: „Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден.” Исус й рече: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ще оживее; и всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре во веки. Вярваш ли това?” Тя Му дума: „Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, който иде на света.” Като каза това, отиде да повика скришом сестра си Мария и рече: „Учителят е тука и те вика.” Тя, щом чу, става бързо и дохожда при Него; Исус още не беше дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето Го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея в къщи и я утеша­ваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, мислейки, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Исус, и Го видя, падна при нозете Му и рече: „Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми.” Исус, като я видя да плаче и дошлите с нея юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се, и рече: „Де сте го положили?” Казват Му: „Господи, дойди и виж.” Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха: „Гледай, колко го е обичал.” Някои пък от тях казаха: „Не можеше ли тоя, който отвори очите на слепия, да направи, щото и той да не умре?” А Исус пак тъгувайки в Себе Си, дохожда при гроба; това беше пещера, и камък стоеше отгоре й. Исус казва: „Дигнете камъка.” Сестрата на умрелия Марта му казва: „Господи, мирише вече; защото е от четири дена.” Исус и дума: „Не казах ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата Божия.” Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият. А Исус дигна очи нагоре и рече: „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз си знаех, че Ти винаги Му слушаш; но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.” Като каза това, извика с висок глас: „Лазаре, излез вън”. И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Исус им казва: „Разповийте го и оставете го да ходи.” Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него.

Това е слово Господне.

или по-краткото

Йоан 11, 3-7. 17. 20-27. ЗЗв-45

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Сестрите на Лазар проводиха да кажат на Исус: „Господи, ето оня, когото обичаш, е болен”. Като чу това, Исус рече: „Тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий.” Исус обичаше Марта и сестра й Мария и Лазар. А когато чу, че е болен, престоя два дни на мястото, дето се на­мираше. След това рече на учениците си: „Да идем пак в Юдея.” Като дойде Исус, намери, че той е вече от четири дена в гроба. Марта, като чу, че Исус иде, посрещна Го; а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: „Господи, да беше тука, нямаше да умре брат ми; но и сега зная, че и каквото да поискаш от Бога, ще ти даде Бог.” Исус й рече: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ще оживее; и всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре во веки. Вярваш ли това?” Тя Му дума: „Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, който иде на света.” Исус се разтъжи духом, смути се, и рече: „Де сте го положили?” Казват Му: „Господи, дойди и виж.” Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха: „Гледай, колко го е обичал.” Някои пък от тях казаха: „Не можеше ли тоя, който отвори очите на слепородения, да направи, щото и той да не умре.” Исус пак тъгувайки в Себе си, дохожда при гроба; това беше пе­щера и камък стоеше отгоре й. Исус казва: „Дигнете камъка.” Сестрата на умрелия Марта, Му казва: „Господи, мирише вече; защото е вече от четири дена.” Исус и дума: „Не казах ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата Божия?” Тогава дигнаха камъка от пещерата; дето лежеше умрелият. А Исус дигна очи нагоре и рече: „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз си знаех, че Ти винаги Ме слушаш; това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.” Като каза това, извика с висок глас: „Лазаре, излез вън.” И веднага умрелият излезе с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Исус им казва: „Разповийте го и го оставете да ходи.” Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него.

Това е слово Господне.