5NWP-b

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА, Неделя,  Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще сключа нов завет
и няма вече да си спомня за греха.
Четене из книгата на пророк Иеремия.     31, 31-34
„Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет; не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставях в съюз с тях, казва Господ.
Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им; и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.
И няма вече да учат един другиго, брат – брата и да говорят: „Познайте Господа.” Защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят, казва Господ; защото ще простя беззаконията им, и за греховете им няма вече да си спомня.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4. 12-13. 14-15 (О: 12а)
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Помилвай ме, Боже, по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. 
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си, и светия Твой дух не отнимай от мене.
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие му утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и грешниците към Тебе ще се обърнат.
Сърце чисто създай в мене, Боже.
ВТОРО ЧЕТИВО
Той се научи на послушание
и стана причина за вечно спасение.
Четене от посланието до евреите.  5, 7-9
Братя:
Христос в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оня, който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоволението си, макар и да е Син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенствува стана за всички, които Му са послушни, причина за вечно спасение.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 12, 26
Който Ми служи, нека Ме последва, казва Господ; и дето съм Аз, там ще бъде и моят служител.
Четене от светото Евангелие според Иван.          12, 20-33
В онова време:
Между дошлите на поклонение по празника имаше някои езичници. Те се приближиха до Филипа, който беше от Витсайда Галилейска, и го молеха, думайки: „Господине, искаме да видим Исуса.” Дохожда Филип и обажда на Андрей, Андрей пък и Филип обаждат на Исуса. Исус им отговори и рече:
„Дошъл е часът да се прослави Син човеческий. Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на тоя свят, ще я запази за вечен живот. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.
Душата Ми сега се смути, и що да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но затова и дойдох на тоя час. Отче, прослави името Си.”
Тогава дойде глас от небето: „И прославих, пак ще прославя.” А народът, който стоеше и чу това, казваше: гръмна се. Други пък казваха: „Ангел Му говори.” Исус отговори и рече: „Не за Мене беше тояглас, а за вас. Сега е съд на този свят, сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всичко ще привлека към Себе си.”
А това говореше, като даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.
Това е слово Господне.