5NZ-b

ПЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изпълнен съм със страдания до мръкване.
Четене из книгата на Йов.  7,1-4.6-7
Говореше Йов, думайки:
„Не е ли изпитание земният живот на човека, и дните му не са ли като дни на наемник? Както ратай копнее за сянка, и както наемник чака края на работата си, тъй и аз получих за дял суетни месеци, и тъжовни нощи ми са отброени.
Кога лягам, думам си: „Кога ще стана?” А нощта се провлича, и аз се обръщам, докле ми омръзне, дозори.
Дните ми летят по-бързо от совалка и се свършват без надежда. Спомни си, че животът ми е духване, че окото ми не ще се върне добро.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 146,1-2.3-4.5-6 (О: Срв За)
Хвалете Господа, който изцерява съкрушените по сърце.
Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно – хвала достойна.
Господ съзижда Йерусалим, събира изгнаниците на Израил.
Хвалете Господа, който изцерява съкрушените по сърце.
Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби; изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им. Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му – неизмерим. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи.
Хвалете Господа, който изцерява съкрушените по сърце.
ВТОРО ЧЕТИВО
Горко ми, ако не благовествувам.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           9,16-19.22-23
Братя:
Ако благовествувам, няма защо да се хваля: обязаност необходи­ма ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам!
Ако доброволно върша това, имам награда; ако ли недоброволно, изпълнявам само поверена мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че, проповядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да ползувам от своето право в благовестието.
Защото, бидейки свободен от всичко, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася някои. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
* Алилуя. * Тоя взе върху Си нашите немощи и понесе болестите. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той изцери мнозина,
които страдаха от разни болести.
Четене от светото Евангелие според Марко.       1,29-39
В онова време:
Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница; и на часа Му казват за нея. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше.
А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.
А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в са­мотно място, и там се молеше. Симон и ония, които бяха с Него, притърчаха подире Му; и, като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.” Той им каза: „Да идем на близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл.” И проповядваше в си­нагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.
Това е слово Господне.