5NZ-c

ПЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година C
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето ме, проводи мене.
Четене из книгата на пророк Исаия.         6,1-2а.З-8.
В годината, когато умря цар Озия, аз видях Господа, седнал на престол висок и издигнат, и полите на одеждите Му пълнеха целия храм. Около Него стояха серафими; всеки имаше по шест крила.
И викаха един към други и думаха: „Свет, Свет, Свет е Господ Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата слава!” И разклати се горнището на вратите от гласа на викащите и домът се изпълни с дим.
И казах: „Горко ми! Загинах! Защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ също с нечисти уста – и очите ми видяха Царя, Господа Саваот!”
Тогава прилете до мене един от серафимите с разпален в ръка въглен, що бе взел с клещи от жертвеника; докосна се до устата ми и рече: „Ето, това се докосна до устата Ти – твоето беззаконие се отне от тебе, грехът ти се отчисти.”
И чух гласа на Господа, който казваше: „Кого да проводя? И кой ще отиде заради нас?” И аз казах: „Ето ме, проводи Мене.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137,1-2а.2авс-3.4-5.7с-8 (О: 1с)
Пея Ти пред ангелите, Господи.
Славя Те от все сърце, Господи, задето послуша всички думи на устата ми. Пея Ти пред ангелите, покланям се пред светия храм.
Пея Ти пред ангелите, Господи.
Славя Твоето име за Твоята милост и Твоята истина, защото Ти възвеличи словото си по-високо от всяко име.
В деня, когато повиках, Ти ме послуша; всели бодрост в душата ми.
Пея Ти пред ангелите, Господи.
Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, когато чуят думите на Твоите уста.
И ще възпяват Господните пътища, защото е славата Господня.
Пея Ти пред ангелите, Господи.
Твоята десница ще ме спаси. Господ ще извърши, което е потребно за мене; Господи, Твоята милост е вечна: делата на ръцете Си не изоставяй.
Пея Ти пред ангелите, Господи.
ВТОРО ЧЕТИВО
Така проповядваме,
и вие така повярвахте.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           15,1-11
Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите, чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали.
Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на единайсетте; после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха; после се яви на Яков, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.
Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия. Но с благодатта на Бога съм това, което съм; и Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих – ала не аз, а Божията благодат, която е с мене.
И тъй било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте.
Това е Божие слово.
или по краткото
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни. 15,3-8..11
Братя:
Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на единайсетте: после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха; после се яви на Яков, след това на всички апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.
И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,19
* Алилуя. * Вървете след Мене, казва Господ, и Аз ще ви направя ловци на човеци. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставиха всичко и тръгнаха след Него.
Четене от светото Евангелие според Лука.          5,1-11
В онова време:
Когато народът се притискаше към Него, за да слуша словото Божие, а Той стоеше при Генисаретското езеро, видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите излезли от тях, плавеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симон, помоли го да отплува малко от брега, и като седна, от кораба поучаваше народа.
А когато престана да говори, рече на Симон: „Отплувай към дълбокото, и хвърлете мрежите си за ловитба.” Симон Му отговори, и рече: „Наставниче, цяла нощ се мъчихме, но нищо не уловихме; но на Твоята дума ще хвърля мрежата.” Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.
Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече: „Иди си от мене, Господи, понеже съм грешен човек.” Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати от тях; тъй също и Якова и Ивана, синове Зеведееви, които бяха другари на Симон. И рече Исус на Симон: „Не бой се, отсега ще ловиш човеци.”
И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.
Това е слово Господне.