5NZ01.2

Понеделник – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Внесоха ковчега на Завета в Святая Святих,
и облак изпълни дома Господен.
Четене из първата книга Царства. 8,1-7.9-13
В онези дни:
Събраха се при цар Соломон в Йерусалим старейшините Израилеви и всички коленоначалници, родоначалници на синовете Израилеви, за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, сиреч Сион. И събраха се на празника при цар Соломон всички израилтяни в месец Атаним, който е седмият месец. Дойдоха всички старейшини израилеви; и свещениците дигнаха ковчега и понесоха ковчега Господен и скинията на събранието на всички свещени вещи, що бяха в скинията: и носеха ги свещеници и левити.
А цар Соломон и с него целият израилски събор, който се бе събрал при него, вървяха пред ковчега, принасяйки жертви от дребен и едър добитък, които не беше възможно да се изброят и сметнат поради множеството им. Свещениците внесоха ковчега на Завета Господен на мястото му, в завира на храма, в Светая Святих, под крилете на херувимите; защото херувимите простираха крила над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. В ковчега нямаше нищо, освен двете каменни скрижали, които Мойсей бе положил вътре на Хорив, когато Господ сключи завет със синовете Израилеви, след като бяха излезли от Египетската земя.
Когато свещениците излязоха из светилището, облак изпълни дома Господен; и свещениците не можеха да стоят на службата, поради облака, понеже сиянието Господне изпълни храма Господен.
Тогава Соломон рече: „Господ каза, че благоволи да живее в мъгла. Съградих храм на Тебе за жилище, място, дето да пребиваваш до века.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 131,6-7.8-10 (О: 8а)
Застани, Господи, на мястото на Твоя покой.
Ето, ние слушахме за Него в Ефрат, намерихме Го в Иаримските полета.
Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му. 
Застани, Господи, на мястото на Твоя покой.
Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоето могъщество.
Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.
Заради Твоя раб Давид не отвръщай лице от Помазаника Си. 
Застани, Господи, на мястото на Твоя покой.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцерява­ше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ.
Колкото души се допираха до Него, оздравяха.
Четене от светото Евангелие според Мрако.        6,53-56
В онова време:
Като преплуваха Исус и учениците Му, пристигнаха в земята Генисаретска, и пристанаха на брега.
Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като Го познаха, бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира Той. И където и да влизаше Той, в села ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му. И колкото души се допираха до Него, изцеряваха се.
Това е слово Господне.