5NZ02.1

Вторник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да сътворим човек по наш образ и подобие.
Четене из книгата Битие.    1,20-22а
И рече Бог: „Да произведе водата влечуги, живи души; и птици да полетят над земята по небесната твърд.” И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни – влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро, и благослови ги и рече: „Плодете се и множете се и пълнете водите и моретата, и птиците да се множат на земята.” Биде вечер, биде утро – ден пети.
И рече Бог: „Да произведе земята живи души според рода им, добитък и години, и земни зверове според рода им.” Тъй и стана. И създаде Бог земните зверове според рода им, и добитъка според рода му, и всички земни гадини според рода им. И видя Бог, че това е добро.
И рече: „Да сътворим човек по наш образ и подобие; и да господарува над морските риби и над небесните птици и над добитъка по цялата земя и над всички гадини, които пълзят по земята.” И сътвори Бог човека по свой образ: по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.
И благослови ги Бог, като им рече: „Плодете се и множете се, пъл­нете земята и обладайте и господарувайки над морските риби и над небесните птици и над всякакви животни, които пълзят по земята.”
И рече Бог: „Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквото има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе – това ще ви бъде за храна; а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия злак тревист. Тъй и стана. И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро. Биде вечер, биде утро – ден шести.
Така бидоха свършени небето и земята и цялото им войнство. И свърши Бог до седмия ден своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките дела, що извърши. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички свои дела, що бе сътворил и създал.
Ето, тъй станаха небето и земята.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8,4-5.6-7.8-9 (О: 2а)
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя.
Кога гледам Твоите небеса – дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си:
Що е човек, та го помниш? и син човешки, та го спохождаш?
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя.
Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал;
поставил си го владетел над делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете Му.
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя.
Овци и волове всички, а също и зверовете полски,
птици небесни и риби морски, и всичко, що преминава морските пътища.
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя.
АЛИЛУЯ       Пс 118,86а.29в
* Алилуя.* Наклони сърцето ми, Боже, към Твоите откровения: и ми дай милостно Твоя закон. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Като оставихте Божията заповед,
държите се o преданието човешко.
Четене от светото Евангелие според Марко.        7,1-13
В онова време:
Събраха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим, и като видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, сиреч, неумити, ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се o преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят: измиване чаши, шулци, котли и пейки.
След това фарисеите и книжниците Го запитват: „Защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?
Той им отговори и рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерните, както е писано: „Тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене. Ала напразно Ме почита, проповядвайки учения – заповеди човечески.” Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се o преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща.”
И им рече: „Добре отменяте заповедта Божия, за да спазите вашето предание. Защото Мойсей е казал: „Почитай баща си и майка си”, и, „който злослови баща или майка със смърт да се накаже.” А вие казвате: „Ако някой каже на баща или на майка: корбан, сиреч, дар Богу е това, с което би се ти ползувал от мене – такъв вие не го оста­вяте вече да стори нещо за баща си или за майка си, като престъпяте словото Божие чрез преданието си, що сте вие предали, и вършите много подобни неща.”
Това е слово Господне.