5NZ03.2

Сряда – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Савската царица видя всичката мъдрост на Соломон.
Четене из първата книга Царства.10,1-10
В онези дни:
Савската царица, като чу за славата Соломонова в името на Господа, дойде да го изпита с гатанки. Тя дойде в Йерусалим с много голямо богатство: камили бяха натоварени с благовония, с твърде много злато и драгоценни камъни; тя дойде при Соломон и говори с него за всичко, що й беше на сърце. Соломон й обясни всички нейни думи, и нямаше нищо непознато за царя, което да не й обясни.
Савската царица видя всичката мъдрост на Соломон и дома, що бе той построил и ястията на трапезата му, и жилището на слугите му, и държането на служителите му, облеклото им, и виночерпците му, и всесъженията му, които принасяше в храма Господен. И повече не можа да удържи и каза на царя:
„Истина е, което бях слушала в земята си за твоите дела и за твоята мъдрост. Но не вярвах на думи, докле не дойдох и не видяха очите ми: и ето, мене и половината не ми е било казано: мъдрост и богатство ти имаш повече, отколкото съм слушала.
Блажени твоите люде, блажени и тези твои слуги, които стоят пред тебе винаги и слушат мъдростта ти! Благословен да бъде Господ, поради вечната си любов към Израил, те е поставил за цар, за да вършиш съд и правда.”
И тя подари на царя сто и двадесет таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни: никога още не бяха донасяни толкова много благовония, колкото Савската царица подари на цар Соломон.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36,5-6.30-31.39-40 (О: 30а)
Устата на праведника изказват премъдрост.
Предай пътя си на Господа и на Него се уповавай, и Той извърши и ще изведе като светлина твоята правда и твоята справедливост -като планина. 
Устата на праведника изказват премъдрост.
Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда;
законът на неговия Бог е в сърцето му: стъпките му няма да се поклатят. 
Устата на праведника изказват премъдрост.
От Господа е спасението на праведниците, Той им е защитник в скръбно време.
И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават. 
Устата на праведника изказват премъдрост.
АЛИЛУЯ       Ив 17,17в.а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; освети ни чрез истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Което излиза от човека,
то осквернява човека.
Четене от светото Евангелие според Марко.                    7,14-23
В онова време:
Исус отново повика народа и думаше им: „Слушайте ме всички и разбирайте. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша!”
И когато Той се оттегли от народа и влезе в къща, учениците Му Го попитаха за притчата. Той им рече: „Нима и вие сте неръзсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни? Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна”.
Още рече: „Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека.”
Това е слово Господне.