5NZ05.1

Петък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.
Четене из книгата Битие.    3,1-8
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: „Истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?”.
Жената й отговори: „Плодовете от дърветата можем да ядем, само от плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях, за да не умрете.” Тогава змията рече на жената: „Не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.”
Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той. Тогава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листи и си направиха препасници.
И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше по рая по дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на Бога между райските дървета.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.6.7 (С: 1а)
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и чийто дух няма лукавство.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.
Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления.” И Ти сне от мене вината на греха ми.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.
Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от много води няма да го достигне.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.
Ти си моя закрила; Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в.
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Глухи прави да чуят и немите да говорят.
Четене от светото Евангелие според Марко.        7,31-37
В онова време:
Като излезе из пределите Тирски и Сидонски, Исус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.
И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефета, сиреч, отвори се”. И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.
И заповяда им, никому да не кажат. Но, колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха.
И извънредно се чудеха и казваха: „Всичко хубаво върши: и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.”
Това е слово Господне.