5NZ05.1

Петък

 Година I
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 3,1-8

Ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.

Четене из книгата Битие.  

Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: „Истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?”. Жената й отговори: „Плодовете от дърветата можем да ядем, само от плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях, за да не умрете.” Тогава змията рече на жената: „Не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.” Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той. Тогава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листи и си направиха препасници. И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше по рая по дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на Бога между райските дървета.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.6.7 (С: 1а)

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и чийто дух няма лукавство.
Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си.
Аз казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления.” И Ти сне от мене вината на греха ми.

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.

Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме,
и тогава разливът от много води няма да го достигне.
Ти си моя закрила; Ти ме пазиш от скръб;
окръжаваш ме с радост на избавление.

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени.


АЛИЛУЯ      
Срв Деян 16,14в.
R: Алилуя, Алилуя
Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 7,31-37

Глухи прави да чуят и немите да говорят.

Четене от светото Евангелие според Марко.      

В онова време: Като излезе из пределите Тирски и Сидонски, Исус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие. И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефета, сиреч, отвори се”. И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто. И заповяда им, никому да не кажат. Но, колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха. И извънредно се чудеха и казваха: „Всичко хубаво върши: и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.”

Това е слово Господне.