5NZ05.2

Петък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Израил се отметна от Давидовия дом.
Четене из първата книга Царства.11,29-32; 12,19
В онова време случи се Иеровоам да излезе от Йерусалим; по пътя го срещна пророк Ахия Силомец, облечен в нова дреха. Те бяха само двама в полето. И Ахия взе новата дреха, която беше на него, разкъса я на дванадесет части и рече на Иеровоам: „Вземи си десет части, защото тъй говори Господ, Бог Израилев: Ето изтръгвам царството от ръката на Соломон и десет колена давам на тебе, а едно коляно ще остане на него заради моя раб Давид и заради град Йерусалим, който избрах от всички Израилеви колена.”
И Израил се отметна от Давидовия дом и до днес.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 80,10-11ав. 12-13.14-15 (О: Срв Па и 9а)
Аз съм Господ Бог твой: чуй гласа ми.
Да нямаш други Бог и да се не покланяш на другоземен бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из египетската земя. 
Аз съм Господ Бог твой: чуй гласа ми.
Но Моят народ не слушаше гласа ми, и Израил Ми се не покоряваше. Затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли. 
Аз съм Господ Бог твой: чуй гласа ми.
O, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища, щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните потисници. 
Аз съм Господ Бог твой: чуй гласа ми.
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в.
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Глухи прави да чуят и немите да говорят.
Четене от светото Евангелие според Марко.        7,31-37
В онова време:
Като излезе из пределите Тирски и Сидонски, Исус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.
И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефета, сиреч, отвори се”. И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.
И заповяда им, никому да не кажат. Но, колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха.
И извънредно се чудеха и казваха: „Всичко хубаво върши: и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.”
Това е слово Господне.