5WP02

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Вторник
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Числ 21, 4-9

Ухапаният, щом погледне медната змия, ще остане жив.

Четене из книгата Числа.   

В онези дни: Евреите тръгнаха от планината Ор към Червено море, за да изобиколят земята на Едом. И по пътя народът падна духом. И заговориха против Бога и против Мойсей: „Защо ни изведохте из Египет, та да измрем в пустинята? Тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тази лоша храна.” И прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви. И дойде народът при Мойсей и каза: „Съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да премахне от нас змиите.” И Мойсей се помоли за народа. И рече Господ на Мойсей: „Направи си медна змия и я окачи на върлина като знаме; и ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.” И направи Мойсей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и когато змия ухапваше някой човек, тоя, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101, 2-3. 16.18. 19-21 (О: 2)

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.
Не скривай лицето Си от мене;
в деня на скръбта ми, приклони ухо към мене.
В деня, когато въззова към Тебе, бързо ме послушай.

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.

Народите ще се убоят от името Ти, Господи,
и всички земни царе – от славата Ти.
Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си.
Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им.

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.

Ще се запише това в следващия род, и идещето поколение ще възхвали Господа.
Защото Той надникна от светата си височина,
от небесата Господ погледна на земята;
за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта.

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО

R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Семето е Божието слово, а сеячът Христос; всеки, който Го намери, ще пребъде во веки.

R: Слава на Тебе, Слово Божие
 

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 8, 21-30

Когато издигнете Сина човечески, тогава ще разберете, че съм Аз. 

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус каза на фарисеите: „Аз отивам, и ще Ме търсите, и в греха си ще умрете. Където Аз отивам, вие не можете да дойдете.” Тогава юдеите казваха: „Да не би да се самоубие, та дума: „Къ­дето Аз отивам, вие не можете да дойдете?” Той им рече: „Вие сте от долните, аз съм от горните; вие сте от тоя свят, Аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; наистина ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греха си. Тогава те Му рекоха: „Кой си Ти?” Исус им отговори: „Аз съм това, което ви и говоря от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя; но тоя, който Ме е пратил, е истински, и което Аз съм слушал от Него, това и казвам на света.” И не разбраха, че им говореше за Отца. А Исус им рече: „Кога издигнете Сина човечески, тогава ще узнаете, че съм Аз, и нищо не върша от Себе си, но, както Ме е научил Моят Отец, тъй говоря. Тоя, който Ме е пратил, е с Мене, и не ме оставил самичък, защото Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.” Когато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.

Това е слово Господне.