5WP02

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ухапаният, щом погледне
медната змия, ще остане жив.
Четене из книгата Числа.    21, 4-9
В онези дни:
Евреите тръгнаха от планината Ор към Червено море, за да изобиколят земята на Едом. И по пътя народът падна духом. И заговориха против Бога и против Мойсей: „Защо ни изведохте из Египет, та да измрем в пустинята? Тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тази лоша храна.”
И прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви. И дойде народът при Мойсей и каза: „Съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да премахне от нас змиите.” И Мойсей се помоли за народа.
И рече Господ на Мойсей: „Направи си медна змия и я окачи на върлина като знаме; и ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.”
И направи Мойсей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и когато змия ухапваше някой човек, тоя, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101, 2-3. 16.18. 19-21 (О: 2)
Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.
Господ, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.
Не скривай лицето Си от мене; в деня на скръбта ми, приклони ухо
към мене.В деня, когато въззова към Тебе, бързо ме послушай.
Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.
Народите ще се убоят от името Ти, Господи, и всички земни царе – от
славата Ти.Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си. Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им. 
Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.
Ще се запише това в следващия род, и идещето поколение ще възхвали Господа,
Защото Той надникна от светата си височина от небесата Господ погледна на земята;
за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта. 
Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Семето е Божието слово, а сеячът Христос; всеки, който Го намери, ще пребъде во веки.
ЕВАНГЕЛИЕ
Когато издигнете Сина човечески,
тогава ще разберете, че съм Аз. 
Четене от светото Евангелие според Иван.         8, 21-30
В онова време: Исус каза на фарисеите:
„Аз отивам, и ще Ме търсите, и в греха си ще умрете. Където Аз отивам, вие не можете да дойдете.”
Тогава юдеите казваха: „Да не би да се самоубие, та дума: „Къ­дето Аз отивам, вие не можете да дойдете?”
Той им рече: „Вие сте от долните, аз съм от горните; вие сте от тоя свят, Аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; наистина ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греха си.
Тогава те Му рекоха: „Кой си Ти?”
Исус им отговори: „Аз съм това, което ви и говоря от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя; но тоя, който Ме е пратил, е истински, и което Аз съм слушал от Него, това и казвам на света.” И не разбраха, че им говореше за Отца.
А Исус им рече: „Кога издигнете Сина човечески, тогава ще узнаете, че съм Аз, и нищо не върша от Себе си, но, както Ме е научил Моят Отец, тъй говоря. Тоя, който Ме е пратил, е с Мене, и не ме оставил самичък, защото Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.”
Когато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.
Това е слово Господне.