5WP03

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА – СРЯДА
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изпрати Своя Ангел,
и освободи слугите Си
Четене из книгата на пророк Даниил.      3, 14-20. 91-92.95
В онези дни:
Цар Навуходоносор каза: „С мисъл ли вие, Сидрах, Мисах и Авденаго, не служите на моите богове, и на златния истукан, който направих, не се покланяте? Отсега, ако сте готови, щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония, и всякакви свирила, паднете и се поклонете на истукана, който направих. Ако ли не се поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в гореща огнена пещ, и тогава, кой Бог ще ви избави от ръката ми?”
Отговориха Сидрах, Мисах и Авденаго и казаха на цар Навуходоносор: „Няма нужда да ти отговаряме на това. Нашият Бог, комуто ние служим, е по-силен да ни спаси от горещата огнена пещ, и от твоята ръка, царю, ще ни избави. Ако ли и това не бъде, нека ти е известно, царю, че няма да служим на твоите богове, и на златния истукан, що си поставил, няма да се поклоним.”
Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и видът на лицето му се измени против Сидрах, Мисах и Авденаго, и той заповяда да опалят пещ седем пъти по-силно, отколкото обикновено я опалваха; и заповяда на най-силните от войската си мъже да вържат Сидрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в огнена пещ.
Тогава цар Навуходоносор биде смаян, стана бързо и каза на велможите си: „Нали трима души вързани хвърлихме в огъня?” Те отговориха на царя: ” Наистина тъй, царю!” На това той рече: „Ето, аз виждам четирима души, невързани да ходят сред огъня, и нищо им няма; и видът на четвъртия е подобен на Сина Божи.”
Тогава Навуходоносор рече: „Благословен Бог Сидрахов, Мисахов и Авденагов, който проводи своя Ангел и избави слугите Си, които се на Него надяваха и не послушаха царската повеля и предадоха телата си на огън, за да не служат и да се покланят на друг бог, освен на своя Бог!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3, 52. 53. 54. 55. 56
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни и благословено името на Твоята слава.
И прехвалено и прославено во веки.
Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава. И прехвален си и прославен во веки.
Благословен си Ти върху престола на Твоето царство. И прехвален си и прославен во веки.
Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. И прехвален си и прославен во веки.
Благословен си върху твърдта небесна. И прославен си и прехвален во веки.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Срв Лк 6, 15
Блажени са, които пазят словото в добро и чисто сърце и пренасят плод с търпение.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако Синът ви освободи,
ще бъдете наистина свободни.
Четене от светото Евангелие според Иван.         8, 31-42
В онова време:
Исус казваше на повярвалите в Него юдеи: „Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”
Отговориха Му: „Ние сме семе Авраамово, и никога никому не сме били роби; как Ти казваш: Свободни ще станете?”
Исус им отговори: „Истина, истина ви казвам: „Всеки, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно вкъщи; синът пребъдва вечно. И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Авраамово; но търсите да Ме убиете, за­щото словото Ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у Моя Отец; а вие вършите онова, що сте видели у вашия отец.”
Отговориха Му: „Наш Отец е Авраам.”
Исус им рече: „Да бяхте чеда на Авраам, щяхте да вършите делата Авраамови. А сега искате да убиете Мене, човека, който ви каза истината, що чух от Бога; Авраам това не е правил. Вие вършите делата на баща си.”
На това Му рекоха: „Ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога.”
Исус им рече: „Да беше Бог ваш Отец, щяхте да Ме обичате; понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото Аз не съм дошъл от Себе си, а Той Ме прати.”
Това е слово Господне.