5WP04

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА – ЧЕТВЪРТЪК
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще бъдеш баща на много народи.
Четене из книгата Битие.    17, 3-9
В онези дни: Падна Авраам ничком.
А Бог му рече: “Аз съм, и ето завета Ми с тебе: Ти ще бъдеш баща на много народи. Няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти “Авраам”, защото ще те направя баща на много народи. И много, твърде много ще те разплодя и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе.
И моят завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе. И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе земята, по която странствуваш, цяла Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог.”
И рече Бог на Авраам: “А ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104, 4-5, 6-7. 8-9 (О: 8а)
Господ вечно помни завета Си.
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му.
Господ вечно помни завета Си.
Вие, потомство Авраамово, Негови слуги, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ Бог наш, неговите съдби са по цяла земя. 
Господ вечно помни завета Си.
Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам и клетвата Си на Исаак. 
Господ вечно помни завета Си.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Пс 94, 8ав
Днес не ожесточавайте сърцата си, а чуйте гласа на Господа.
ЕВАНГЕЛИЕ 
Авраам, вашия баща,
би се зарадвал да види Моя ден.
Четене от светото Евангелие според Иван.         8, 51-59
В онова време:
Исус каза на юдеите: “Истина, истина ви казвам: Който спази словото Ми, няма да види смърт во веки.
Тогава юдеите Му рекоха: “Сега разбрахме, че в Тебе има бяс: Авраам умря, пророците също, а Ти казваш: който спази словото Ми, няма да вкуси смърт во веки.” Нима Ти си по-голям от Отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха; На какъв се правиш Ти?”
Исус отговори: “Ако Аз се славя сам, славата Ми е нищо. Моят Отец е, който Ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог, но Го не познахте, пък Аз Го зная. И ако кажа, че Го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но Аз Го зная и пазя словото Му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя ден, и видя, и се възрадва.”
На това юдеите Му рекоха: “Нямаш още петдесет години – и си видял Авраам?”
Исус им рече: “Истина, истина ви казвам: Преди Авраам да е бил, Аз съм.”
Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма.
Това е слово Господне.