5WP04

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Четвъртък
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 17, 3-9

Ще бъдеш баща на много народи.

Четене из книгата Битие.    

В онези дни: Падна Авраам ничком. А Бог му рече: „Аз съм, и ето завета Ми с тебе: Ти ще бъдеш баща на много народи. Няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти „Авраам”, защото ще те направя баща на много народи. И много, твърде много ще те разплодя и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе. И моят завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе. И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе земята, по която странствуваш, цяла Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог.” И рече Бог на Авраам: „А ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104, 4-5, 6-7. 8-9 (О: 8а)

Господ вечно помни завета Си.

Търсете Господа и Неговата сила,
търсете винаги лицето Му.
Спомняйте си чудесата Му, които е сторил,
личбите Му и съдбите от устата Му.

Господ вечно помни завета Си.

Вие, потомство Авраамово, Негови слуги,
синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ Бог наш,
неговите съдби са по цяла земя.

Господ вечно помни завета Си.

Той вечно помни завета Си,
словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам
и клетвата Си на Исаак.

Господ вечно помни завета Си.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Пс 94, 8ав


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Днес не ожесточавайте сърцата си, а чуйте гласа на Господа.

R: Слава на Тебе, Слово Божие 


ЕВАНГЕЛИЕ  
Йоан 8, 51-59

Авраам, вашия баща, би се зарадвал да види Моя ден.

Четене от светото Евангелие според Йоан.       

В онова време: Исус каза на юдеите: „Истина, истина ви казвам: Който спази словото Ми, няма да види смърт во веки. Тогава юдеите Му рекоха: „Сега разбрахме, че в Тебе има бяс: Авраам умря, пророците също, а Ти казваш: който спази словото Ми, няма да вкуси смърт во веки.” Нима Ти си по-голям от Отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха; На какъв се правиш Ти?” Исус отговори: „Ако Аз се славя сам, славата Ми е нищо. Моят Отец е, който Ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог, но Го не познахте, пък Аз Го зная. И ако кажа, че Го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но Аз Го зная и пазя словото Му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя ден, и видя, и се възрадва.” На това юдеите Му рекоха: „Нямаш още петдесет години – и си видял Авраам?” Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Преди Авраам да е бил, Аз съм.” Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма.

Това е слово Господне.