06.08-c

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 6 август
Празник
Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Облеклото Му беше бяло като сняг.
 
Четене из книгата на пророк Даниил       7, 9-10.13-14
Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му -като чиста вълна. Престолът Му – като огнен пламък, колелата му – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди предстояваха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха.
Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици; владичеството му е владичество вечно, което няма да премине, и царството му не ще се разруши.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1-2.5-6.9 (O: 1а и 9а)
Господ царува, висок над цялата земя.
Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови. 
Господ царува, висок над цялата земя.
Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му.
Господ царува, висок над цялата земя.
Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя. 
Господ царува, висок над цялата земя.
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. 
Господ царува, висок над цялата земя.
Защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове. 
Господ царува, висок над цялата земя.
 
ВТОРО ЧЕТИВО
Този глас ние чухме от небето.
Четене от второто послание на Свети Петър      1, 16-19
Възлюбени:
Ние ви явихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, не като следвахме хитроизмислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие.
Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; Него слушайте.” И тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина.
Освен това имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 17, 5с
§ Алилуя. § Този е Моят възлюбен син, в когото е Моето благоволение: Него слушайте.
§ Алилуя.
Година С
Мойсей и Илия говореха за Неговата смърт.
Четене от светото Евангелие според Лука 9, 28в-36
В онова време:
Исус взе със Себе Си Петър, Иван и Яков, възлезе на планината да се помоли.
И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето двама мъже приказваха с Него.
А те бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим.
А Петър и ония, които бяха с него, бе налегнал сън. Но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.
И когато те се отделиха от Него, Петър рече на Исуса: „Наставниче, добре ни е да бъде тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия”; без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака.
И чу се из облака глас, който казваше: „Този е моят възлюбен Син: Него слушайте.” И когото се чу този глас, Исус бе останал сам.
И те замълчаха, и никому се обадиха през тия дни за това, що видяха.
Това е слово Господне.