6NW-b

VI Пасхална неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО 
И върху езичниците се изля
дарът на Светия Дух.
Четене от деянията на Апостолите.                       10,25-26.34-35.44-48
Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и му се поклони. А Петър го подигна и каза: „Стани, и аз съм човек”.
Петър проговори и рече: „Наистина, признавам, че Бог не гледа на лице; но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е.”
Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети слезе върху всички, които слушаха словото. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Свети Дух; защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога.
Тогава Петър каза: „Може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние?” И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. След това го помолиха да престои у тях няколко дни.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4 (О: Срв 2в)
Пред очите на народите Господ откри Своята правда,
Възпейте на Господа песен нова, защото Той върши чудеса. Неговата
десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. 
Пред очите на народите Господ откри Своята правда,
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята
правда.
Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом.
Пред очите на народите Господ откри Своята правда,
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. 
Пред очите на народите Господ откри Своята правда,
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог е любов.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.    4,7-10
Възлюбени, нека обичаме един другиго, защото любовта е от Бога, и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов, Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Никой няма любов по- голяма от тази,
да положи душата си за своите приятели. 
Четене от светото Евангелие според Иван.          15,9-17
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.
Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна.
Тази е Моята заповед: Да обичате един другиго, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.
Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.
Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
Това ви заповядвам да обичате един другиго.
Това е слово Господне.