6NW02

VI Пасхална седмица – Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Повярвай в Господа Исуса Христа,
и ще се спасиш ти и целият ти дом.
Четене от деянията на Апостолите.          16,22-34
В онези дни:
Тълпата Филипяни налетя върху Павел и Сила, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги. И като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада.
Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха: веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички изпаднаха. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъм­ничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел викна с висок глас и каза: „Да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук.”
Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павел и Сила. И като ги изведе вън, каза: „Господари, какво трябва да правя, за да се спася?” А те отговориха: „Повярвай в Господа Исуса Христа, и ще се спасиш ти и целият ти дом.”
И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни.
И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137,1-2а.2вс-3.7с-8 (О: 7с)
Твоята десница ще ме спаси, Господи
Славя Те от все сърце, Господи, задето послуша всички думи на устата ми. Пея Ти пред Ангелите. Покланям се пред светия Ти храм. 
Твоята десница ще ме спаси, Господи
Славя Твоето име, за Твоята милост и истина.
В деня, когато повиках, Ти ме послуша; всели бодрост в душата ми. 
Твоята десница ще ме спаси, Господи
Твоята десница ще ме спаси.
Господ ще извърши, което е потребно за мене! Господи, Твоята милост е вечна: делата на ръцете Си не изоставяй. 
Твоята десница ще ме спаси, Господи
АЛИЛУЯ       Ив 16,7.13
* Алилуя. *  Ще ви изпратя Духа на истината, казва Господ; Той ще ви упъти към всяка истина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 Ако не си отида,
Утешителят няма да дойде при вас.
Четене от светото Евангелие според Иван.         16,5в-11
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Сега отивам при Оня, който Ме е пратил, и никой от вас ме не попита: „Къде отиваш?” Но задето ви казах това, сърцето ви се из­пълни с тъга. Аз обаче ви казах истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; Ако ли замина, ще ви Го пратя.
И Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: за грях, че не вярват в Мене; за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите; а за съд, че князът на тоя свят е осъден.”
Това е слово Господне.