6NW04

VI Пасхална седмица – Четвъртък
В страните, където празникът Възнесение Господне се прехвърля на VII Пасхална неделя, днес се употребяват четивата, които следват.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Остана у тях и работеше, и беседваше в синагогата.
Четене от деянията на Апостолите.                      18, 1-8
В онези дни:
Павел остави Атина и дойде в Коринт; и, като намери един юдеин, на име Акил, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила (защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи), дойде при тях. И понеже имаше същия занаят, остана у тях и работеше; а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини.
А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуждан да свидетелствува пред юдеите, че Исус е Хри­стос. Но, понеже те се противяха и хулеха, той си отърси дрехите и им каза: „Кръвта ви върху главите ви; аз съм чист, отсега отивам при езичниците.”
И като се дигна оттам, дойде у някой си, на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата. А Криси, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом и мнозина Коринтяни, слушайки Павел, вярваха и се кръщаваха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1-2-Зав.Зсд-4 ( О: Срв 2в)
Пред очите на народите Господ откри Своето спасение
Възпейте на Господа песен нова, защото Той извърши чудеса. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. 
Пред очите на народите Господ откри Своето спасение
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни Си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. 
Пред очите на народите Господ откри Своето спасение
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте.
Пред очите на народите Господ откри Своето спасение
АЛИЛУЯ       Ив 14, 18
* Алилуя.* Няма да ви оставя сираци, казва Господ; ще отида и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва. * Алилуя.
Вместо Стиха преди Евангелието, определен за всеки ден, може да се употреби друг от тези на стр. 655.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вие ще скърбите, но скръбта ви
ще се обърне на радост.
Четене от светото Евангелие според Иван.         16, 16-20
В онова време:
Исус каза на учениците Си: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, ще Ме видите, защото отивам при Отца.”
           Тогава някой от учениците Му си рекоха един на друг: „Що е това, дето ни казва: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, ще Ме видите” и „Че Аз отивам при Отца?” И си думаха: „Що е това, дето казва: „Още малко?” Не знаем какво говори.”
Исус разбра, прочее, че искат да Го питат, и рече им: „За това ли се питате един други, дето казах: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак: „След малко, ще Ме видите?” Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост.”
Това е слово Господне.