6NW04

VI Пасхална седмица

Четвъртък
 
В страните, където празникът Възнесение Господне се прехвърля на VII Пасхална неделя, днес се употребяват четивата, които следват.


ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 18, 1-8

Остана у тях и работеше, и беседваше в синагогата.

Четене от деянията на Апостолите.                     

В онези дни: Павел остави Атина и дойде в Коринт; и, като намери един юдеин, на име Акил, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила (защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи), дойде при тях. И понеже имаше същия занаят, остана у тях и работеше; а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуждан да свидетелствува пред юдеите, че Исус е Хри­стос. Но, понеже те се противяха и хулеха, той си отърси дрехите и им каза: „Кръвта ви върху главите ви; аз съм чист, отсега отивам при езичниците.” И като се дигна оттам, дойде у някой си, на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата. А Криси, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом и мнозина Коринтяни, слушайки Павел, вярваха и се кръщаваха.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1-2-Зав.Зсд-4 ( О: Срв 2в)

Пред очите на народите Господ откри Своето спасение.

Възпейте на Господа песен нова,
защото Той извърши чудеса.
Неговата десница и Неговата
света мишца Му доставиха победа. 

Пред очите на народите Господ откри Своето спасение.

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни Си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом.
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте
на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте.

Пред очите на народите Господ откри Своето спасение.

АЛИЛУЯ  
Йоан 14, 18
R: Алилуя, Алилуя
Няма да ви оставя сираци, казва Господ; ще отида и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва.
R: Алилуя, Алилуя
Вместо Стиха преди Евангелието, определен за всеки ден, може да се употреби друг от тези на стр. 655.

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 16, 16-20

Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, ще Ме видите, защото отивам при Отца.” Тогава някой от учениците Му си рекоха един на друг: „Що е това, дето ни казва: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, ще Ме видите” и „Че Аз отивам при Отца?” И си думаха: „Що е това, дето казва: „Още малко?” Не знаем какво говори.” Исус разбра, прочее, че искат да Го питат, и рече им: „За това ли се питате един други, дето казах: „Още малко, и няма да Ме виждате, и пак: „След малко, ще Ме видите?” Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост.”

Това е слово Господне.