6NZ-a

ШЕСТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Никому Той не е заповядал
да постъпва нечестиво.
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.                      15,15-20
Ако желаеш, ще запазиш заповедите и ще завардиш благоугодна вярност.
Той е предложил огън и вода: към което желаеш, ще простреш ръка.
Пред човека е живот и смърт, и което той пожелае, то ще му се даде.
Велика е премъдростта на Господа, силен в Той с могъщество и всичко вижда.
Очите Му са върху онези, които Му се боят, а Той знае всяко човешко дело.
Никому Той не е заповядал да постъпва нечестиво и никому не е дал позволение да греши.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (O: 1а)
Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.
Блажени непорочните, в пътя си, които ходят по закона Господен. Блажени, които пазят откровенията на Бога, и от все сърце Го търсят. 
Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.
Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.
О, да бяха се насочили моите пътища към спазване на Твоите устави! 
Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.
Покажи милост към Твоя раб, и ще живея, и ще пазя Твоето слово.
Отвори очите ми и ще видя чудесата на Твоя закон. 
Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа o него до
край.
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. 
Блажени непорочните, които ходят по закона Господен.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог предопредели премъдростта
преди векове за наша слава.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           2,6-10
Братя,
Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на този век, нито на преходните властници в тоя свят.
А проповядваме Божията премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава; която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. Но, както е писано: “Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат.”
А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв. Мт 11,25
* Алилуя.* Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Така бе казано на древните:
Аз пък казвам.
Четене от светото Евангелие според Матей.        5,17 – 37
В онова време Исус каза на учениците си:
“Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото, истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от Закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно. Слушали сте, че бе казано на древните: “Не убивай”. А който убие, виновен е пред съда.” Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на бра­та: “рака”, виновен ще бъде пред синедриона”. А който пък каже: “Безумнико”, виновен ще бъде за геената огнена.
И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и пренеси дара си.
Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка.
Слушали сте, че бе казано на древните: “Не прелюбодействувай”. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.”
Казано бе също: “Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо”. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.
Слушали сте още, че бе казано на древните: “Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвата си”. Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
Но думата ви да бъде: “да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от Лукавия”.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Матей.   5,20-22.27-28,33-34,37
В онова време Исус каза на учениците си:
“Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
Слушали сте, че бе казано на древните: “Не убивай; а който убие, виновен е пред съда.” Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда.
Слушали сте, че бе казано на древните: “Не прелюбодействувай.” Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
Слушали сте още, че бе казано на древните: “Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвата си.” Аз пък ви казвам: да не се кълнете никак.
Но думата ви да бъде: “Да, да; не, не;” а каквото е повече от това, то е от Лукавия.”
Това е слово Господне.