6NZ-b

ШЕСТА СЕДМИЦА
Неделя, година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Прокаженият сам ще живее извън стана.
Четене из книгата Левит.    13,1-2.44-46
Говори Господ на Мойсей и на Аарон, думайки: „Когато се появи някому по кожата на тялото оток, или лишеи, или петно, и по кожата на тялото му се покаже нещо, като рана от проказа, да го доведат при свещеника Аарон, или при едного от неговите синове, свещеници.
И тъй, който е заразен от проказа, и отделен според мнението на свещеника, да раздере дрехата си, и главата му да бъде открита, и да бъде забулен до устата, и да вика, че е нечист. През всичкото време, докле трае раната му и е нечист, да живее сам вън от стана.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2 5.11 (О: срв 7)
Ти си моя закрила, окръжаваш ме с радост на избавление.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити.
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство!
Ти си моя закрила, окръжаваш ме с радост на избавление.
Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконнието си: Казах: Ще изповядам на Господа моите престъпления. И Ти сне от мене вината на греха ми.
Ти си моя закрила, окръжаваш ме с радост на избавление.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, тържествувайте всич­ки прави по сърце.
Ти си моя закрила, окръжаваш ме с радост на избавление.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бъдете мои подражатели,
 както съм и аз на Христа.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           19,31-11,1
Братя:
ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите всичко за слава Божия вършете. Не ставайте съблазън ни за юдеи, ни за елини, ни за Църквата Божия; както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят.
Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Проказата изчезна от него и той стана чист.
Четене от светото Евангелие според Марко.       1,40-45
В онова време:
Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки го, пада пред Него на колене и Му казва: „Ако искаш, можеш ме очисти”. А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!” И след тези Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.
И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: „Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство.”
А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече явно да влезе в града, а се намираше навън, в самотни места, и дохождаха при Него от всякъде.
Това е слово Господне.