6NZ02.1

Вторник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще изтребя от лицето на
земята човека, когото сътворих.
Четене из книгата Битие.    6,5-8; 7,1-5.10
Господ видя, че развратът между, човеците на земята е голям, и всичките му сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време, разкая се, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си. И рече: „Ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, че ги създадох.”
А Ной намери благодат пред очите на Господа.
И рече Господ на Ной: „Влез ти и цялата ти челяд в ковчега, защото тебе видях праведен пред Мене в този род. И от всеки чист добитък вземи по седем, от мъжки и женски пол, а от нечистия добитък – по две, от мъжки и женски пол. Тъй също и от птиците небесни по седем, от мъжки и женски пол, за да запазиш род за цялата земя. Защото след седем дена Аз ще изливам дъжд на земята четиридесет дена и четиридесет нощи; и ще изтребя от земното лице всички същества, които съм създал.”
Ной направи всичко, що му Господ заповяда. След седемте дена потопните води дойдоха на земята.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 2,1а и 2.3ас-4.зв и 9в – 10 ( О: 11в)
Господ ще благослови с мир своя народ.
Въздайте на Господа, синове Божии, въздайте на Господа слава на името Му, поклонете се на Господа в благолепното Му светилище.
Господ ще благослови с мир своя народ.
Гласът Господен се носи над водите, Господ загърмя над големите води.
Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен.
Господ ще благослови с мир своя народ.
Бог на славата загърмя; И в храма Му всичко възвестява Неговата сила.
Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като Цар навеки.
Господ ще благослови с мир своя народ.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой ме обича, ще спази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и жилище у него ще направим. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Пазете се от кваса фарисейски и Иродов.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,14-21
В онова време:
Учениците Му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб. А Исус им заповяда и рече: „Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и кваса Иродов”.
И размишляваха помежду си, думайки: „Това ще да е, задето нямаме хляб”.
А Исус, като узна, каза им: „Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни коша къшеи дигнахте?”
Казват Му: „Дванадесет”.
„А когато седемте хляба за четири хиляди, колко кошници дигнахте от останалите къшеи?
Отговориха Му: „Седем”.
И рече им: „Как още не разбирате?”
Това е слово Господне.