6NZ03.1

Сряда – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Погледа, и ето, земното лице поизсъхнало.
Четене из книгата Битие.    8,6-13.20-22
След изтичане на четиридесет дена Ной отвори направения от него прозорец на ковчега и пусна една врана; която, като изхвръкна, отлиташе и прилиташе, докле изсъхне земята от водата.
После пусна един гълъб, за да види, дали се е дръпнала водата от лицето на земята; но гълъбът не намери място за почивка на нозете си и се върна при него и ковчега; защото по лицето на цялата земя имаше вода; и той протегна ръката си, хвана го и го внесе при себе си в ковчега. И почака още други седем дена и пак пусна гълъба от ковчега. Гълъбът се върна привечер, и ето, той имаше в човката си пресен лист от маслина. И Ной позна, че водата е спаднала от земята. Той почака още други седем дена и пак пусна гълъба и той вече се не върна при него.
В шестотин и първата година, в първия ден на първия месец, пресекна водата на земята; и Ной отвори покрива на ковчега, погледа и ето, земното лице поизсъхнало.
И съгради Ной жертвеник на Господа; взе от всеки чист добитък и от всички чисти птици, и ги принесе всесъжение върху жертвеника. И помириса Господ приятно благоухание и рече: „Няма вече да проклинам земята заради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му; и няма вече да поразявам всичко, що живее, както направих. Занапред, докле трае земята, сеитба и жетва, студ и пек, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-13.14-15.18-19 (О: 17а)
На Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва.
Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.
На Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва.
Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ.
Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.
На Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва.
Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ, в дворите
на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме.
На Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва.
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1,17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, в що се състои надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И върна се зрението му,
и виждаше всичките ясно.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,22-26
В онова време:
Исус и учениците Му дохождат във Витсаида: и довеждат при Него един сляп и молят Го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и, като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: „Виждаш ли нещо? Той, като погледна нагоре, каза: „Виждам човеците да минават като дървета.
После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му, и виждаше всичко ясно.
И го изпрати у дома му, като рече: „Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това”.
Това е слово Господне.