6NZ04.1

Четвъртък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аз поставям моята дъга в облака,
за да бъде знак на завет между Мене и между земята.
Четене из книгата Битие.    9,1-13
Благослови Бог Ной и синовете му и рече им: „Плодете се и се множете, и пълнете земята. Да се боят и да треперят от вас всички зверове земни и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби: във ваши ръце са те предадени. И всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви всичко.
Само плът с душата й , сиреч с кръвта й , не яжте. Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот, ще я изискам и от всеки звяр, ще изискам също душата на човека от ръката на човека, от ръката на брата му. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка; защото човек е създаден по образ Божий.
А вие се плодете и множете; ширете се по земята и се умножавайте на нея.
И рече Бог на Ной и на синовете му с него: „Ето, аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас, с птиците и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от ковчега, с всички земни животни. Сключвам Моя завет с вас, че няма вече да бъде изтребяна всяка плът с потопни води и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята.”
И рече Бог: „Ето знакът на завета, който сключвам между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на завет между Мене и между земята.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101,16-18.19-21.29 и 22-23 ( О: 20 в)
От небесата Господ погледна на земята.
Народите ще се убоят от името Ти, Господи, и всички земни царе – от Твоята слава;
Защото Господ ще съгради Сион, и ще се яви в славата си. Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им.
От небесата Господ погледна на земята.
Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа.
Защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята; за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта.
От небесата Господ погледна на земята.
Синовете на твоите раби ще живеят, и потомството им ще се утвърди пред Твоето лице,
за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Йерусалим; Когато се съберат народите и царствата заедно да служат на Господа.
От небесата Господ погледна на земята.
АЛИЛУЯ       Ив 6,64в.69в
* Алилуя. * Думите Ти, Господи, са дух и живот: Ти имаш думи за вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Христос… Син Човечески
трябва много да пострада.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,27-33
В онова време:
Излезе Исус и учениците Му по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците Си и им казваше: „За кого Ме мислят човеците?”
Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя; други – за Илия, други пък – за едного от пророците.”
Той им каза: „А вие за кого Ме мислите?” Петър Му отговори и рече: „Ти си Христос.”
И запрети им да говорят за Него, комуто и да било.
И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито.
Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява. А Той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: „Махни се от Мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.”
Това е слово Господне