6NZ05.2

Петък –Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   2,14-24.26
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли да го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: “Идете си смиром, грейте се и насищайте се”, пък не им даде, що е потребно за тялото, -каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
Но ще рече някой: “Ти имаш вяра, пък аз имам дела;” Покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един: добре правиш; и бесовете вярват, и треперят. Но искаш ли да разбереш, o суетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали с дела се оправда Авраам, нашият Отец, като положи върху жертвеника сина си Исаак? Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена? И изпълни Писанието, което казва: “Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание”, и той биде наречен приятел Божий.
Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра? Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 11,1-2.3-4.5-6. (О: Срв 1)
Блажен е онзи човек, който крепко обича заповедите на Господа, 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. 
Блажен е онзи човек, който крепко обича заповедите на Господа,
Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му ще пребъдва вечно.
В тъмнина изгрява светлината на правите, тя е блага, милостива и праведна. 
Блажен е онзи човек, който крепко обича заповедите на Господа,
Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си.
Той няма да се поклати до века. 
Блажен е онзи човек, който крепко обича заповедите на Господа,
АЛИЛУЯ       Ив 15.15в
* Алилуя. * Нарекох ви приятели, казва Господ, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който погуби душата си заради Мене
и Евангелието, той ще я спаси.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,34-38; 9,1
В онова време:
Исус, като повика народа с учениците си, рече им: “Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.
Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.”
И рече им: “Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.”
Това е слово Господне.