6NZ06.2

Събота – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Езика никой човек не може укроти.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   3,1-10
Братя мои, недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим. Защото ние всинца много грешим.
Който не греши с дума, той е съвършен човек: мощен да обуздае и цялото тяло. Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от бурни ветрове, с малко кърмилче се насочват, където кърмилярът желае.
Тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето, малък огън, а толкова гора запалва; и езикът е огън, украшение на неправдата; езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запалян от геената.
Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се укротява и е укротен от човешкото естество, а езика никой човек не може укроти; той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца и с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие. Из същите уста излиза и благословия и клетва: Не трябва, братя мои, това тъй да бъде.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 11,2-3.4-5.7-8. (О: 8а)
Ти, Господи, ще ни запазиш.
Спаси ме, Господи, защото не остана праведен, защото няма верни между синовете човешки.
Лъжа говори всеки на ближния си; лъстиви са устата, говорят с престорено сърце. 
Ти, Господи, ще ни запазиш.
Господ ще изтреби всички лъстиви уста, и високомерния език. Онези, които думат: „С езика си ще надвием; устата ни са с нас; кой ни е господар?” 
Ти, Господи, ще ни запазиш.
Думите на Господа са думи чисти, сребро, очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено. Ти, Господи, ще ни запазиш и ще ни завардиш от този род на веки. 
Ти, Господи, ще ни запазиш.
АЛИЛУЯ       Срв Мр 9,16
* Алилуя. * Небесата се отвориха и гласът на Отца загърмя: „Този е моят възлюбен Син; Него слушайте.” * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той се преобрази пред тях.
Четене от светото Евангелие според Марко.        9,1-12
В онова време:
Исус взе със Себе си Петър, Яков и Иван и заведе ги сами на висока планина насаме; и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсей, и разговаряха с Исуса.
Тогава Петър заговори и рече на Исуса: „Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника; за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.”
Защото не знаеше какво да каже; понеже бяха уплашени.
И яви се облак, та ги засени и от облака дойде глас, който казваше: „Този е Моя възлюбен Син; Него слушайте!” И отведнъж, като погледнаха наоколо никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса.
А когато слизаха от планината, Той има заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това: „Да възкръсне от мъртвите.”
И Го питаха, като му казваха: „А защо книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде!”
Той пък им отговори и рече: „Илия, първом като дойде, ще уреди всичко; а Син Човечески, както е писано за Него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му, каквото си искаха.”
Това е слово Господне.