7NW-b

VII Пасхална неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Един от тях трябва да бъде
свидетел на възкресението Му заедно с нас.
Четене от деянията на Апостолите.                       1, 15-17.20а.20с-26
В ония дни стана Петър посред учениците и рече (бяха се събрали около сто и двадесет души): „Мъже братя, трябваше да се изпълни на­писаното, що бе предрекъл Дух Свети чрез устата Давидова за Юда, водача на ония, които хванаха Исуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието за тая служба. Защото в книгата на Псалмите е писано: „Достойнството му друг да вземе.” И тъй, потребно е, един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Исус, начевайки от Ивановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, – да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.”
И поставиха двамина, Йосиф, именуван Варсава, когото нарекоха Юст, и Матия; след това се помолиха и казаха: „Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама един, когото си из­брал, да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място.” Хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна на Матия; и той беше причислен към единайсетте апостоли.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.11-12.19-20ав ( О: 19а)
Господ е поставил Своя престол на небесата
Благославяй, душо моя, Господа: и цялата моя вътрешност Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
Господ е поставил Своя престол на небесата
Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, който се боят от Него:
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. 
Господ е поставил Своя престол на небесата
Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.
Благославяйте Господа, всички Негови Ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума. 
Господ е поставил Своя престол на небесата
ВТОРО ЧЕТИВО
Който пребъдва в любовта,
пребъдва в Бога, и Бог в него.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.    4, 11-16
Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да обичаме един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако обичаме един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас. В това познаваме, че ние пребъдваме в Него и Той в нас, дето ни е дал от Своя Дух.
И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света. Който изповяда, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той – в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 18
* Алилуя. * Няма да ви оставя сираци, казва Господ; отивам и пак ще дойда, и сърцето ви ще се развесели. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да бъдат едно както сме Ние!
В Четене от светото Евангелие според Иван.      17, 11в—19
В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза: „Отче свети, опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието.
А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си Моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и Аз не съм от него.
Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти Мене прати в света, и Аз пратих в света; и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината.”
Това е слово Господне.