7NW04

Четвъртък VII Пасхална седмица
ПЪРВО ЧЕТИВО
Трябва да свидетелствуваш и в Рим.
Четене от деянията на Апостолите. 22, 30, 23.6-11
В онези дни:
На другия ден, като желаеше да узнае навярно, в какво го обвиняват юдеите Павел, хилядникът го освободи от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион; и доведе долу Павел и го изправи пред тях.
А като узна Павел, че една част от тях са садукеи, а другата -фарисеи, извика в синедриона: „Мъже братя, аз съм фарисеин, син на фарисеин; за надежда и за възкресение на мъртви ме съдят.”
Като каза той това, настана разпра между фарисеи и садукеи, и множеството се раздвои. Защото садукеите казват, че няма възкресение, ни ангел, ни дух; а фарисеите признават и едното и другото. Настана голяма врява; и станаха книжниците от фарисейската страна и се запрепираха, думайки: „Нищо лошо не намираме у тоя човек; ако пък е говорил нему дух или ангел, да се не противим Богу?”
И понеже стана голяма смутня, хилядникът, уплашен, да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат измежду тях и отведат в стана.
През нощта яви му се Господ и рече: „Дерзай, Павле; и както свидетелствува за Мене в Йерусалим, тъй трябва да свидетелствуваш и в Рим.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15, 1-2а. и 5.7-8.9-10.11 ( О: 1)
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам
Пази ме, Боже, защото се на Тебе уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой”.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша; Ти държиш моя жребий. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам
Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя.
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на твоя светия да види тление. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам
Ти ще ми посочиш пътя на живота; пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам
АЛИЛУЯ Ив 17, 21
Алилуя. * Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил, казва Господ.  * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да бъдат съвършени в единство
Четене от светото Евангелие според Иван. 17, 20-26
В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза:
„Свети Отче, не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярваха в Мене, да бъдат всички едно: като Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно както ние сме едно; Аз съм в тях, и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби.
Отче, тия, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледат Моята слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.
Отче праведни, светът Те не позна; но Аз Те познах, и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.”
Това е слово Господне.