7NW05

VII Пасхална седмица

Петък
 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 25, 13-21

Умрял Исус, за когото Павел казваше, че е жив.

Четене от деянията на Апостолите.

В онези дни: След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария да поздравят Фест. И като престояха там много дни, Фест представи на царя Павловото дело, като каза: „Има един човек, оставен от Феликс в окови, за когото първосвещениците и старейте юдейски, когато аз бях в Йерусалим представиха обвинения, и искаха да бъде осъден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт, преди обвиненият да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвине­нието. И когато те се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдилището и заповядах да доведат човека; обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз; те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеверие и за някой си Исус, който бил умрял и за когото Павел казваше, че е жив. Понеже бях в недоумение, как да реша тоя въпрос, аз казах: иска ли той да иде в Йерусалим и там да бъде съден за това. Но, понеже Павел поиска да бъде оставен за августово разследване, заповядах да го държат под стража, докато го пратя при Кесаря.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.11-12.19-20ав ( О: 19а)

Господ е поставил Своя престол на небесата.

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя
вътрешност да благо­славя Неговото свето име.

Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй
ни едно от Неговите благодеяния.


Господ е поставил Своя престол на небесата.

Защото колкото е високо небето над земята, толкова
е велика милостта на Господа към ония, които се боят
от Него; колкото е далече изток от запад, толкова
е отдалечил Той от нас нашите беззакония.


Господ е поставил Своя престол на небесата.

Господ е поставил Своя престол на небесата,
и царството Му всичко обладава.
Благославяйте Господа, всички Негови Ангели,
крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума.


Господ е поставил Своя престол на небесата.


АЛИЛУЯ
Йоан 14, 26
R: Алилуя, Алилуя
Дух Свети ще ви научи на всичко; ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 21, 15-19

Паси Моите агнета, паси Моите.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

Когато Исус се яви на Своите ученици и се наобядва с тях, Исус казва на Симон Петър: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме повече, отколкото тия?”; Петър Му казва: „Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам.” Исус му казва: „Паси Моите агънца.” Казва му пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли ме?” Петър Му казва: „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Исус му казва: „Паси Моите агънца.” Казва му трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли ме?” Петър се натъжи, задето трети път му каза: „Обичаш ли Ме?” и Му рече: „Господи, ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам.” Исус му казва: „Паси Моите овци.” Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш.” А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: „Върви подире Ми.”

Това е слово Господне