7NW06

Събота VII Пасхална седмица
На утринната литургия
ПЪРВО ЧЕТИВО
Остана в Рим и проповядваше
царството Божие.
Четене от деянията на Апостолите. 28, 16-20.30-31
Когато дойдохме в Рим, стотникът предаде затворниците на воеводата, а на Павел позволиха да живее отделно с един войник, който го пазеше. След три дни Павел свика първенците юдейски и, като се събраха, думаше им: „Мъже братя, без да съм сторил нещо против народа или отеческите обичаи, от Йерусалим ме предадоха окован в ръцете на римляните. Те, след като ме съдиха, искаха да ме пуснат, защото у мене нямаше никаква вина за смърт.”
Но, понеже юдеите се противяха, бях принуден да искам съд пред кесаря, обаче не с цел да обвиня в нещо народа си. По тая причина ви и повиках да се видим и поговорим; защото заради надеждата Израилева съм окован в тия вериги.”
Павел живя цели две години в особена наемна къща и приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше царството Божие и учеше за Господа Исуса Христа с пълно дръзновение, безпрепятствено.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 10, (Вулг) 5.6 и 8 ( О: Срв 8в)
Праведниците ще видят лицето Ти, Господи
Господ е в светия Свой храм, Господ има престола си на небесата; Очите Му гледат към бедния, веждите Му изпитват човешките синове. 
Праведниците ще видят лицето Ти, Господи
Господ изпитва праведния и нечестивия, а душата Му мрази насилника.
Защото Господ е праведен, обича правда; праведниците ще видят лицето Му. 
Праведниците ще видят лицето Ти, Господи
АЛИЛУЯ Ив 16, 7.13
Алилуя * Ще ви изпратя Духа на истината, казва Господ; Той ще ви упъти във всяка истина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Този е ученикът, който написа тези неща
и свидетелството му е истинско.
Четене от светото Евангелие според Иван. 21, 20-25
В онова време:
Петър, като се обърна, вижда, че върви подире Му ученик, когото Исус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл: „Господи, кой ще Те предаде?”
Него като видя, Петър дума на Исуса: „Господи, а тоя – какво?”
Исус му казва: „Ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е?”
Ти върви подире ми.”
И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре. Но Исус не му рече: „Няма да умре”, но: „Ако искам той да пребъде, докле дойда, тебе що ти е?”
Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско.
Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал писаните книги.
Това е слово Господне.
ПЕТДЕСЯТНИЦА
Литургия в навечерието
ПЪРВО ЧЕТИВО
1.
Дадено му е име Вавилон,
понеже там се смеси езикът на цялата земя.
Четене из книгата Битие. 11, 1-9
По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха от Изток, те намериха равнище в Синеарската земя и се заселиха там.
И рекоха един другиму: Хайде, да направим тухли и да ги изпечем на огън”. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола вместо вар. И рекоха: „Хайде да си съградим град и кула, висока до небето: и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя.”
Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече Господ: „Ето, един народ, са и всички имат един език, а на, какво са почнали да правят: и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят. Нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другия.”
И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града. Затова му е дадено името Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя и оттам ги пръсна Господ по всички краища.
Това е Божие слово.
или ад либитум
2.
Слезе Господ на Синай
планина пред целия народ.
Четене из книгата Изход. 19, 3-8а.16-20в
В онези дни:
Мойсей възлезе при Бога, и Господ извика към него от планината, думайки: Тъй кажи на Якововия дом и възвести на Израилевите синове:
„Вие видяхте, що направих Аз на Египтяни и как ви носих като на орлови криле, и ви доведох при Себе Си. И тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всич­ки народи защото цялата земя е Моя и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет.” Това са думите, които ще кажеш на Израилевите синове.”
И дойде Мойсей и повика старейте народни и им предложи всички тия думи, които му заповяда Господ. И целият народ отговори изедно, като каза: „Всичко, що е казал Господ, ще изпълним.”
На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината.
А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Мойсей говореше, и Бог му отговаряше на глас. И слезе Господ на Синай планина, навръх планината, и повика Господ Мойсей навръх планината.
Това е Божие слово.
или ад либитум
3.
Сухи кости,
Аз ще въведа във вас дух
– и ще оживеете.
Четене из книгата на пророк Иезакиил. 37, 1-14
В онези дни:
Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме сред полето – а то беше пълно с кости; и преведе ме около тях и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи.
И каза ми: „Сине човешки, ще оживеят ли тези кости?” Аз отговорих: „Господи Боже, Ти знаеш това.”
И каза ми: „Изречи пророчество за тези кости и кажи им: „Сухи кости, чуйте словото Господне!” Тъй казва Господ Бог на тези кости: „Ето Аз ще въведа във вас дух и ще оживеете; ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух – и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ.”
Аз изрекох това пророчество, както ти бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своята кост. И видях, ето, жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях.
Тогава Той ми каза: „Изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа: „Тъй казва Господ Бог: „Дойди от четирите ветрове, душе, и духни върху тези убити и те ще оживеят.”
И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях дух – и те оживяха и се изправиха на нозете си – твърде, твърде голямо опълчение.
И Той ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: Изсъхнаха нашите кости и загина нашата надежда: Ние сме от корен изтръгнати.” Затова изречи пророчеството и кажи им: Тъй казва Господ Бог:
Ето, аз ще отворя гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете и въведа в земята Израилева; и знайте че Аз съм Господ, когато отваря гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви: и ще вложа във вас моя дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз Господ казах това – и извърших”, казва Господ.
Това е Божие слово.
или ад либитум
4.
Върху моите слуги и слугини ще излея Моя Дух.
Четене из книгата на пророк Иоил. 2, 28-32
Това казва Господ:
„Ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения; също и върху Моите слуги и слугини ще излея в онези дни от Моя Дух.
И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина, месечината – в кръв, преди да настъпи деня господен, велик и страшен.
И тогава всеки, който призове името господне, ще се спаси; защото на планината Сион и в Йерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2а.24 и 35с.27-28.29вс-30. ( О: Срв 30)
Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, Ти си дивно велик. Със слава на величие си облечен. Ти се обличаш със светлина като с дреха. 
Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
Колко са многобройни делата Ти, Господи, всичко си направил премъдро, земята е пълна с Твои произведения. 
Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
Всички от Тебе чакат, да им дадеш храната о време.
Даваш им – приемат, отваряш ръката си – насищат се с благо. 
Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
отнемаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат.
Ще пратиш духа си – и ще бъдат създадени, и ще обновиш лицето на
земята. 
Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
ВТОРО ЧЕТИВО
Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни. 8, 22-27
Братя:
Знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега; и не само те, но ние сами, които имаме начатъците на духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже, защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме.
Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво де се помолим, както трябва, но сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува на светиите.
Това е Божие слово.
Алилуя. * Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще потекат реки от жива вода,
Четене от светото Евангелие според Иван. 7, 37-39
В последния велик ден на празника застана Исус, издигна глас и рече: „Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода.”
Това каза за Духа, когото щяха да приемат вярващите в Него; защото Дух Свети още не бе даден, понеже Исус още не бе прославен.
Това е слово Господне.