7NW06

Събота VII Пасхална седмица
На утринната литургия

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 28, 16-20.30-31

Остана в Рим и проповядваше царството Божие.

Четене от деянията на Апостолите.

Когато дойдохме в Рим, стотникът предаде затворниците на воеводата, а на Павел позволиха да живее отделно с един войник, който го пазеше. След три дни Павел свика първенците юдейски и, като се събраха, думаше им: „Мъже братя, без да съм сторил нещо против народа или отеческите обичаи, от Йерусалим ме предадоха окован в ръцете на римляните. Те, след като ме съдиха, искаха да ме пуснат, защото у мене нямаше никаква вина за смърт.” Но, понеже юдеите се противяха, бях принуден да искам съд пред кесаря, обаче не с цел да обвиня в нещо народа си. По тая причина ви и повиках да се видим и поговорим; защото заради надеждата Израилева съм окован в тия вериги.” Павел живя цели две години в особена наемна къща и приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше царството Божие и учеше за Господа Исуса Христа с пълно дръзновение, безпрепятствено.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 10, (Вулг) 5.6 и 8 ( О: Срв 8в)

Праведниците ще видят лицето Ти, Господи.

Господ е в светия Свой храм,
Господ има престола си на небесата;
Очите Му гледат към бедния,
веждите Му изпитват човешките синове.


Праведниците ще видят лицето Ти, Господи.

Господ изпитва праведния и нечестивия,
а душата Му мрази насилника.

Защото Господ е праведен, обича правда;
праведниците ще видят лицето Му.


Праведниците ще видят лицето Ти, Господи.


АЛИЛУЯ
Йоан 16, 7.13


R: Алилуя, Алилуя

Ще ви изпратя Духа на истината, казва Господ; Той ще ви упъти във всяка истина.

R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 21, 20-25

Този е ученикът, който написа тези неща и свидетелството му е истинско.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Петър, като се обърна, вижда, че върви подире Му ученик, когото Исус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл: „Господи, кой ще Те предаде?” Него като видя, Петър дума на Исуса: „Господи, а тоя – какво?” Исус му казва: „Ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е?” Ти върви подире ми.” И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре. Но Исус не му рече: „Няма да умре”, но: „Ако искам той да пребъде, докле дойда, тебе що ти е?” Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал писаните книги.

Това е слово Господне.

ПЕТДЕСЯТНИЦА

Литургия в навечерието

ПЪРВО ЧЕТИВО

1.
Бит 11, 1-9

Дадено му е име Вавилон, понеже там се смеси езикът на цялата земя.

Четене из книгата Битие.

По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха от Изток, те намериха равнище в Синеарската земя и се заселиха там. И рекоха един другиму: Хайде, да направим тухли и да ги изпечем на огън”. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола вместо вар. И рекоха: „Хайде да си съградим град и кула, висока до небето: и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя.” Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече Господ: „Ето, един народ, са и всички имат един език, а на, какво са почнали да правят: и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят. Нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другия.” И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града. Затова му е дадено името Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя и оттам ги пръсна Господ по всички краища.

Това е Божие слово.

или ад либитум

2.
Изх 19, 3-8а.16-20в


Слезе Господ на Синай планина пред целия народ.

Четене из книгата Изход.

В онези дни: Мойсей възлезе при Бога, и Господ извика към него от планината, думайки: Тъй кажи на Якововия дом и възвести на Израилевите синове: „Вие видяхте, що направих Аз на Египтяни и как ви носих като на орлови криле, и ви доведох при Себе Си. И тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всич­ки народи защото цялата земя е Моя и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет.” Това са думите, които ще кажеш на Израилевите синове.” И дойде Мойсей и повика старейте народни и им предложи всички тия думи, които му заповяда Господ. И целият народ отговори изедно, като каза: „Всичко, що е казал Господ, ще изпълним.” На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината. А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Мойсей говореше, и Бог му отговаряше на глас. И слезе Господ на Синай планина, навръх планината, и повика Господ Мойсей навръх планината.

Това е Божие слово.

или ад либитум

3.
Иез 37, 1-14

Сухи кости, Аз ще въведа във вас дух и ще оживеете.

Четене из книгата на пророк Иезакиил.

В онези дни: Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме сред полето – а то беше пълно с кости; и преведе ме около тях и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи. И каза ми: „Сине човешки, ще оживеят ли тези кости?” Аз отговорих: „Господи Боже, Ти знаеш това.” И каза ми: „Изречи пророчество за тези кости и кажи им: „Сухи кости, чуйте словото Господне!” Тъй казва Господ Бог на тези кости: „Ето Аз ще въведа във вас дух и ще оживеете; ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух – и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ.” Аз изрекох това пророчество, както ти бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своята кост. И видях, ето, жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава Той ми каза: „Изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа: „Тъй казва Господ Бог: „Дойди от четирите ветрове, душе, и духни върху тези убити и те ще оживеят.” И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях дух – и те оживяха и се изправиха на нозете си – твърде, твърде голямо опълчение. И Той ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: Изсъхнаха нашите кости и загина нашата надежда: Ние сме от корен изтръгнати.” Затова изречи пророчеството и кажи им: Тъй казва Господ Бог: Ето, аз ще отворя гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете и въведа в земята Израилева; и знайте че Аз съм Господ, когато отваря гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви: и ще вложа във вас моя дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз Господ казах това – и извърших”, казва Господ.

Това е Божие слово.

или ад либитум

4.
Иоил 2, 28-32


Върху моите слуги и слугини ще излея Моя Дух.

Четене из книгата на пророк Иоил.

Това казва Господ: „Ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения; също и върху Моите слуги и слугини ще излея в онези дни от Моя Дух. И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина, месечината – в кръв, преди да настъпи деня господен, велик и страшен. И тогава всеки, който призове името господне, ще се спаси; защото на планината Сион и в Йерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2а.24 и 35с.27-28.29вс-30. ( О: Срв 30)

Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята.

Благославяй, душо моя, Господа:
Господи, Боже мой, Ти си дивно велик.
Със слава на величие си облечен.
Ти се обличаш със светлина като с дреха.


Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята.

Колко са многобройни
делата Ти, Господи, всичко
си направил премъдро,
земята е пълна с Твои произведения.


Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята.

Всички от Тебе чакат, да
им дадеш храната о време.
Даваш им – приемат, отваряш
ръката си – насищат се с благо.


Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята.

Отнемаш духа им – умират,
и в пръстта си се връщат.

Ще пратиш духа си – и ще бъдат създадени,
и ще обновиш лицето на земята.

Изпрати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 8, 22-27

Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.

Братя: Знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега; и не само те, но ние сами, които имаме начатъците на духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже, защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме. Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво де се помолим, както трябва, но сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува на светиите.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов. * Алилуя.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 7, 37-39

Ще потекат реки от жива вода.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В последния велик ден на празника застана Исус, издигна глас и рече: „Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода.” Това каза за Духа, когото щяха да приемат вярващите в Него; защото Дух Свети още не бе даден, понеже Исус още не бе прославен.

Това е слово Господне.