7NZ-a

СЕДМА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Обичай приятеля си като себе си.
Четене из книгата на Левит.                       19,1-2.17-18
И рече Господ на Мойсей, думайки:
„Обади на цялото общество Израилеви синове и кажи им: Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет.
В сърцето си не враждувай против брата си; изобличи го публично и няма да понесеш грях заради него. Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ. Обичай приятеля си като себе си. Аз съм Господ.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8 и 10.12.13 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благо­славя Неговото свето име.Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите Благодеяния. 
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. 
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове. 
Щедър и милостив е Господ.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас на­шите беззакония.
Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят. 
Щедър и милостив е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Всичко е ваше, вие пък сте Христови, а Христос – Божий.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           3,16-23
Братя:
Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори; защото Божият храм е свет; а тоя храм сте вие.
Никой да не се мами; ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога, както е писано: „Той улавя мъдреците в тяхното хитруване;” и пак: „Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни.”
И тъй, никой да се не хвали с човеци, защото всичко е ваше: било Павел, или Аполос, или Кифа, било свят или живот, или смърт, било сегашно или бъдно, – всичко е ваше; вие пък сте Христови, а Христос – Божий.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       1 Ив 2.5
* Алилуя. * Който пази словото на Христа, в него наистина Божията любов е съвършена. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Обичайте неприятелите си.
Четене от светото Евангелие според Матей.        5,38-48
В онова време: Исус рече на учениците си:
„Слушали сте, че бе казано: „око за око, зъб за зъб”. Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. На тоя, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оня, който ти иска на заем.
Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си”. Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец небесен; защото Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжда на праведни и неправедни.
Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.”
Това е слово Господне.