7NZ-b

СЕДМА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аз изглаждам твоите
престъпления заради Мене.
Четене из книгата на пророк Исаия.         43,18-19.21-22.24в-25
Това казва Господ:
„Не си спомняйте прежното и за старото не премисляйте. Ето, Аз правя нещо ново; ей сега ще се яви; нима и това не искате да знаете? Ще прокарам път през степи, реки – през пустини.
Този народ създадох за себе си; той ще разглася славата ми. А ти, Якове, не си ме призовавал; ти, Израилю, не си се трудил за Мене.
С твоите грехове си Ме затруднявал, с твоите беззакония си Ме отегчавал. Аз, Аз съм изглаждал твоите престъпления заради самия Мене и греховете ти не ще спомена.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 40,2-3.4-5.13-14 (О: 5в)
Изцели душата ми, Господи, защото съгреших пред Тебе.
Блажен е онзи, който прегледа бедни, в злочест ден Господ ще го избави.
Господ ще го запази и ще зарадва живота му, той ще бъде блажен на земята, и няма да го предаде на волята на враговете му.
Изцели душата ми, Господи, защото съгреших пред Тебе.
Господ ще го подкрепи в леглото на болестта му; ти ще измениш цялата му постеля през болестта му.Рекох: „Господи, помилвай ме, изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе.”
Изцели душата ми, Господи, защото съгреших пред Тебе.
А мене запази читав поради невинността ми, и ме постави пред лицето Си на веки.
Благословен Господ, Бог Израилев от века и до века! Амин! Амин!
Изцели душата ми, Господи, защото съгреших пред Тебе
ВТОРО ЧЕТИВО
Исус не беше „Да” и „Не”,
но в Него беше „Да”.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           1,18-22
Братя:
Вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше „ДА” и „НЕ”. Защото Син Божий, Исус Христос, когото проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше „ДА” и „НЕ”, но в Него беше „ДА”. Понеже всички обещания Божии в Него са „ДА”, и в Него Амин за слава Божия чрез нас.
А тоя, който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; Той ни запечата и даде залога на Духа в сърцата ни.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк, 4,18-19
* Алилуя. * Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески има власт
на земята да прощава грехове.
Четене от светото Евангелие според Марко.       2,1-12
След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум. И се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.
И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица. И като не можаха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Исус каза на разслабения: „Чедо, прощават ти се греховете.”
Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Какво тъй богохулствува тоя? Кой може да прощава греховете, освен един Бог?”
Исус, веднага като разбра с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: „Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: „Прощават ти се греховете”, или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи?” Но за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): „Тебе казвам: Стани, вземи си одъра и върви у дома си.”
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.”
Това е слово Господне.