7NZ-c

СЕДМА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ те предаде в ръцете ми,
но аз не поисках да вдигна ръка.
Четене из първата книга на Самуил.         26,2.7-9.12-13.22-23
В онези дни:
Саул стана, спусна се в пустинята Зиф, и с него три хиляди отбор мъже израилски, да търсят Давид в пустиня Зиф.
Давид дойде с Авес при людете нощем; и ето, Саул лежи заспал в шатрата, и копието му забито в земята при възглавието му; А Авинир и народът лежат около него. Авес рече на Давид: „Днес Бог предаде твоя враг в ръцете ти; затова позволи, аз ще го прикова с копие в земята с един замах и няма да повторя удара.” Но Давид рече на Авес: „Не го убивай: защото кой, дигнал ръка върху помазаника Господен, ще остане ненаказан?”
Давид взе копието и съда с вода при възглавието на Саул, и си отидоха; и никой не видя, никой не узна и никой се не събуди, а всички спяха, понеже беше ги обзел сън от Господа.
Премина Давид отвъд и застана на връх планината надалеч, а помежду им имаше голямо разстояние, Давид викна: „Ето копието на царя: нека дойде един момък и го вземе и нека Господ въздаде на всеки според правдата му и истината му, защото Господ те предава­ше в ръцете ми, но аз не поисках да вдигна ръка върху помазаника Господен.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8 и 10.12-12 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. o Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове.
Щедър и милостив е Господ.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония.
Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят.
Щедър и милостив е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Както сме носили образа на земния,
тъй ще носим образа и на небесния.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           15,45-49
Братя:
Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам – животворен дух.
Но първо не иде духовното, а душевното, а после духовното. Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните.
И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 13,34
* Алилуя. * Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате помежду си, както аз ви обикнах. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете милосърдни,
както и вашият Отец е милосърден.
Четене от светото Евангелие според Лука.          6,27-38
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Вам, които слушате, казвам: Обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят; благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На този, който те удари по страната, обърни и другата; а на онзи, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всекиму, който ти проси, давай, и от оня, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.
И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.
Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.”
Това е слово Господне.