7NZ05.2

Петък – VII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето съдията стои пред вратата.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   5,9-12
Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратата.
За пример на злострадание, братя, и дълготърпение вземете пророците, които говореха в името Господне. Ето, ние облажаваме тър­пеливите. Слушали ли сте за търпението на Йов и видяхте какъв край му даде Господ; защото Господ е многомилостив и състрадателен.
А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва. Думата ви да бъде: ДА, ДА; НЕ, НЕ; за да не паднете под осъждане.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8-9.122 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости.
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той се не гневи до край, нито се вечно сърди.
Щедър и милостив е Господ.
Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта Му към онези, които се боят от Него; Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония.
Щедър и милостив е Господ.
АЛИЛУЯ       Ив 17,17в.а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; освети ме в истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Което Бог е съчетал,
 човек да не разлъчва.
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,1-12
В онова време:
Като стана оттам, Исус дохожда в пределите Юдейски през отвъдната страна Йорданска. И народът пак се стичаше при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
Приближиха се фарисеите и Го попитаха, изкушавайки Го: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си?”
Той им отговори и рече: „Какво ви е заповядал Мойсей?”
А те казаха: „Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо, и да я напусне.”
Исус им отговори и рече: „Поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.”
Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: „Който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодействува спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си, и се омъжи за друг, прелюбодействува.”
Това е слово Господне