8NW-c

ПЕТДЕСЯТНИЦА
Литургия през деня
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всички се изпълниха с Дух Свети
и започнах да говорят на други езици.
Четене от деянията на Апостолите. 2, 1-11
Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.
А в Йерусалим се намираха Юдеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: „Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор?
Ние – партяни, и мидияни, и еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, Критяни и Араби – как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?'”
Това е Божие слово,
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103 1аб и 24ас.29вс-30.31 и 34 ( О: 30)
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, Ти си дивно велик.
Колко са многобройни делата Ти, Господи: земята е пълна с Твои произведения.
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
Отнемаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат. Пращаш духа си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята. 
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
Да бъде на Господа слава на веки; да се весели Господ за делата Си. Нека Му бъде благоприятна моята песен, аз пък ще се веселя в Господа. 
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята
ВТОРО ЧЕТИВО
Чрез единия Дух всички бяхме кръстени,
за да образуваме само едно тяло.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни. 12, Зв-7.12-13
Братя:
Никой не може да каже: „Господ Исус”, освен чрез Дух Свети.
Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. На всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза.
И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеин или елин, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени.
Това е Божие слово.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА
Свети Душе, о дойди, и прати ни от небето лъч от светлината Си.
Ти баща на бедни си, о Дарителю, дойди, светлина в сърцата, дойди.
Утешител най-добър – и приятен гост в душата и приятен полъх си.
Ти почивка си в труда, повей в жегата си Ти, утешение в сълзи.
О блажена светлина, напълни душите, сърцата на Твоите избраници.
Ти умий нечистото, и поливай сухото, изцери раненото.
Прегърни, що твърдо е, и стопли студеното, упъти заблудени.
Седемте си дара дай на народа вярващ Твой и надяващ се на Теб.
Дай ни благ и свет живот, дай душата да спасим и безкрайно щастие.
АЛИЛУЯ
Алилуя * Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както Отец Ме прати,
тъй и Аз ви пращам: Приемете Дух Свети.
Четене от светото Евангелие според Иван. 20, 19-23
А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им казва: „Мир вам!” И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
А Исус пак им рече: „Мир вам!” Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: „Приемете Дух Свети. На които простите греховете, на тях ще се простят; на които задържите, ще се задържат.”
Това е слово Господне.