8NZ-b

ОСМА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще те сгодя за Себе Си вовеки.
Четене из книгата на пророк Осия.                       2,14в.15в.19-20
Това казва Господ:
„Ето, Аз ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из Египетската земя.
И ще те сгодя за Себе Си во веки; ще те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8 и 10,12-13 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благо­славя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости.
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове.
Щедър и милостив е Господ.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония.
Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят.
Щедър и милостив е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Вие сте писмо Христово,
стъкмено от нас.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           3,1в-6
Братя:
Имаме ли нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас? Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узна­ват и четат всички човеци; вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог; не върху каменни скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето.
Такава увереност в Бога имаме чрез Христа. Не затова, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, способността ни иде от Бога; Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на Духа, защото буквата убива, а духът животвори.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ак 1,18
* Алилуя * Отец ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да Му бъдем като начатък на създанията Му. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Младоженецът е с тях.
Четене- от светото Евангелие според Марко.      2,18-22
В онова време:
Учениците Иванови и фарисеите постеха и дохождат и Му казват: „Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?”
Исус им рече: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят.
Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак новопришитото ще се отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове.”
Това е слово Господне.