8NZ01.1

Понеделник – VIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Обърни се към Господа и познай Божиите съдби.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 17,20-28
На онези, които се каят, Бог е давал да се обърнат, и онези, които са отслабвали в търпението, е ободрявал.
Обърни се към Господа и остави греховете; моли се пред Него и намали твоите препъвания. Върни се при Всевишния, и се отвърни от неправдата и силно намрази гнусотата.
Кой ще възхвали Всевишния в ада, вместо онези, които живеят и Го прославят? От мъртъв, като от несъществуващ, няма прослава; живият и здравият ще възхвали Господа.
Колко голямо е милосърдието на Господа, и примирението с ония, които се обръщат към Него.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.6.7 (О: 11а)
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници.
Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления”. И Ти сне от мене вината на греха ми.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници.
Всеки праведник ще се помоли о време. Тогава разливът от многото води няма да го достигне.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници.
Ти си моя закрила, Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници.
АЛИЛУЯ       2 Kop 8,9
* Алилуя * Исус Христос, бидейки богат, осиромаша за вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Продай всичко, що имаш и върви след Мене
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,17-27
В онова време:
Когато Исус излезе на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
Исус му рече: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: Не прелюбодействувай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствувай; не увреждай; почитай баща си и майка си.”
А той Му отговори и рече: „Учителю, всичко това съм опазил от младини.”
Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.” А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
И като погледна наоколо, Исус каза на учениците си: „Колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!” А учениците се смаяха от думите Му. Но Исус пак им отговаря и казва: „Чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.”
А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: „А кой може да се спаси?”
Исус, като ги погледна, казва: „За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога: защото за Бога всичко е възможно.”
Това е слово Господне.