8NZ01.2

Понеделник – VIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Христа, когото не сте видели, обичате,
 а вярвайки, радвайте се с неизказана радост.
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.  1,3-9
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по голямата си милост чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увехва, съхранено на небесата за вас, които с Божията сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.
Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно, различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос: когото обичате, без да сте го видели, и в когото вярвате сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра -спасението на душите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.5-6.9 и 10с (О: 5в)
Господ вечно помни Своя завет
Ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните и в събранието. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които Го обичат.
Господ вечно помни Своя завет
Храна дава на онези, които Му се боят; вечно помни Своя завет. Силата на делата Си яви на своя народ, за да му даде езичниците за наследие.
Господ вечно помни Своя завет
Той прати избавление на Своя народ; установи на веки Своя завет. Неговата хвала ще пребъдва вечно.
Господ вечно помни Своя завет
АЛИЛУЯ       2 Kop 8,9
* Алилуя * Исус Христос, бидейки богат, осиромаша за вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Продай всичко, що имаш и върви след Мене
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,17-27
В онова време:
Когато Исус излезе на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?”
Исус му рече: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: Не прелюбодействувай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствувай; не увреждай; почитай баща си и майка си.”
А той Му отговори и рече: „Учителю, всичко това съм опазил от младини.”
Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.” А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
И като погледна наоколо, Исус каза на учениците си: „Колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!” А учениците се смаяха от думите Му. Но Исус пак им отговаря и казва: „Чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.”
А те твърде много се чудеха и говореха помежду си: „А кой може да се спаси?”
Исус, като ги погледна, казва: „За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога: защото за Бога всичко е възможно.”
Това е слово Господне.