8NZ04.1

Четвъртък – VIII седмица

Година I
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 42,15-26

Със слава Господня е изпълнено делото Му.

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.

Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. По словото на Господа са се явили делата Му; светлото слънце гледа на всичко, и цялото Му действие е пълно със слава Господня. И на светиите не е предоставил Господ да разгласят за всичките Му чудеса, които Господ Вседържител е утвърдил, за да стои вселената твърдо в Неговата слава. Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки; защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века, като възвестява минало и бъдеще и като открива ди­рите на скритото. Но не Го отминава никой помисъл, и не ще се укрие от него ни една дума. Той е извършил великите дела на своята премъдрост и пребъдва преди века и до века: Той не се е уголемил, нито намалил и не искал никакъв съветник. Колко са желани всичките Му дела, ако и да можем да ги видим само като искри! Те всички живеят и пребъдват во веки за всякакви потребности, и всички се покоряват Нему. Те всички са двойни, едно против друго, и нищо не е сътворил той несъвършено. Едно поддържа благото на друго – и кой ще се насити да гледа славата Му?

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 6а)

Чрез словото на Господа са сътворени небесата.

Славете Господа с гусли,
пейте Му с десетострунен псалтир.
Пейте Му нова песен,
Пейте Му стройно, с възклицание.

Чрез словото на Господа са сътворени небесата

Защото словото на Господа е право,
и всичките Му дела са верни.
Той обича правда и съд;
с милост Господня е пълна земята.

Чрез словото на Господа са сътворени небесата

Чрез словото на Господа са сътворени небесата,
и чрез духа на утехата Му – цялото им войнство.
Той събра като на купища морски води;
бездните тури в клетове.

Чрез словото на Господа са сътворени небесата

Нека се бои от Господа цяла земя,
да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,
защото Той рече – и всичко стана;
той заповяда – и всичко се яви.

Чрез словото на Господа са сътворени небесата


АЛИЛУЯ 
Йоан 8,12
R:  Алилуя, Алилуя
Аз съм светлината на света, казва Господ: Който Ме по­следва, той ще има светлина на живота.
R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 10,46-52

Да прогледам, Учителю!

Четене от светото Евангелие според Марко.      

В онова време: Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: „Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!” Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: „Сине Давидов, помилвай ме!” Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: „Дерзай, стани, вика те.” Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: „Какво искаш да Ти сторя?” Слепият му рече: „Да прогледам, Учителю!” Исус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси.” И той веднага прогледна и тръгна след Исуса по пътя.

Това е слово Господне.