8NZ04.1

Четвъртък – VIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Със слава Господня е изпълнено делото Му.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 42,15-26
Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. По словото на Господа са се явили делата Му; светлото слънце гледа на всичко, и цялото Му действие е пълно със слава Господня.
И на светиите не е предоставил Господ да разгласят за всичките Му чудеса, които Господ Вседържител е утвърдил, за да стои вселената твърдо в Неговата слава. Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки; защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века, като възвестява минало и бъдеще и като открива ди­рите на скритото. Но не Го отминава никой помисъл, и не ще се укрие от него ни една дума.
Той е извършил великите дела на своята премъдрост и пребъдва преди века и до века: Той не се е уголемил, нито намалил и не искал никакъв съветник.
Колко са желани всичките Му дела, ако и да можем да ги видим само като искри! Те всички живеят и пребъдват во веки за всякакви потребности, и всички се покоряват Нему.
Те всички са двойни, едно против друго, и нищо не е сътворил той несъвършено. Едно поддържа благото на друго – и кой ще се насити да гледа славата Му?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 6а)
Чрез словото на Господа са сътворени небесата.
Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. Пейте Му нова песен, Пейте Му стройно, с възклицание.
Чрез словото на Господа са сътворени небесата
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята.
Чрез словото на Господа са сътворени небесата
Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на утехата Му – цялото им войнство. Той събра като на купища морски води; бездните тури в клетове.
Чрез словото на Господа са сътворени небесата
Нека се бои от Господа цяла земя, да треперят пред Него всички, които живеят във вселената, защото Той рече – и всичко стана; той заповяда – и всичко се яви.
Чрез словото на Господа са сътворени небесата
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ: Който Ме по­следва, той ще има светлина на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да прогледам, Учителю!
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,46-52
В онова време:
Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: „Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!” Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: „Сине Давидов, помилвай ме!”
Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: „Дерзай, стани, вика те.” Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: „Какво искаш да Ти сторя?”
Слепият му рече: „Да прогледам, Учителю!”
Исус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси.” И той веднага прогледна и тръгна след Исуса по пътя.
Това е слово Господне.