8NZ05.1

Петък – VIII седмица

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 44,1.9-12

Нашите отци са били мъже на милостта и името им живее от рода в рода.

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.           

Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род. Има такива, за които не е останал спомен, които са изчезнали, като да не са съществували, и станали, като да не са били, а след тях и децата им. Но те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят. Тяхното потомство пребъдва в добро наследство. Техните потомци са в заветите; поколението им ще устои, и децата им – поради тях. Потомството им ще пребъде во веки и славата им не ще се изтреби.

Това е Божие слово


ОТПЕВЕН-ПСАЛОМ
Пс 149,1-2.3-4.5-6.а и 9в (О: 4а)

Господ благоволи към своя народ.

Пейте на Господа песен нова;
хвала на Него в събранието на светиите.
Да се весели Израил за Своя Създател,
и синовете на Сион да се радват за своя Цар.

Господ благоволи към своя народ.

Да хвалят името Му с хора,
с тимпан и гусли да Му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ,
прославя смирените със Спасение.

Господ благоволи към своя народ.

Да тържествуват светиите в слава,
да се радват в леглата си,
славословия към Бога да бъдат в устата им:
тази чест е за всички Негови светии.

Господ благоволи към своя народ.


АЛИЛУЯ 
Йоан 15,16


R:  Алилуя, Алилуя

Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ.

R:  Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 11,11-26

Домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи. Имайте вяра в Бога.

Четене от светото Евангелие според Марко.     

След като Исус бе тържествено посрещнат от народа, Той влезе в Йерусалим и влезе в храма; като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с дванайсетте. На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече й Исус: „Занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки.” И чуха това учениците Му. Дойдоха в Йерусалим, Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците; и не позволяваше да пренесе някой през храма какъвто и да е съд. И поучаваше ги, като казваше: „Не е ли писано: „Домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи!” А вие го направихте разбойнишки вертеп.” Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му. А когато се стъмни, Той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър Му казва: „Рави, виж, смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала.” Исус им отговори и рече: „Имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: „Дигни се и се хвърли в морето” и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, – ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви: Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено. И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та и небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви.”

Това е слово Господне.