8NZ05.1

Петък – VIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нашите отци са били мъже
на милостта и името им живее от рода в рода.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.            44,1.9-12
Да възхвалим сега славните мъже и отците на нашия род.
Има такива, за които не е останал спомен, които са изчезнали, като да не са съществували, и станали, като да не са били, а след тях и децата им. Но те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят.
Тяхното потомство пребъдва в добро наследство. Техните потомци са в заветите; поколението им ще устои, и децата им – поради тях. Потомството им ще пребъде во веки и славата им не ще се изтреби.
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН-ПСАЛОМ
Пс 149,1-2.3-4.5-6.а и 9в (О: 4а)
Господ благоволи към своя народ.
Пейте на Господа песен нова; хвала на Него в събранието на светиите. Да се весели Израил за Своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар.
Господ благоволи към своя народ.
Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със Спасение.
Господ благоволи към своя народ.
Да тържествуват светиите в слава, да се радват в леглата си, славословия към Бога да бъдат в устата им: тази чест е за всички Негови светии.
Господ благоволи към своя народ.
АЛИЛУЯ       Ив 15,16
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Домът ми ще се нарече молитвен дом
 за всички народи. Имайте вяра в Бога.
Четене от светото Евангелие според Марко.       11,11-26
След като Исус бе тържествено посрещнат от народа, Той влезе в Йерусалим и влезе в храма; като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с дванайсетте.
На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече й Исус: “Занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки.” И чуха това учениците Му.
Дойдоха в Йерусалим, Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците; и не позволяваше да пренесе някой през храма какъвто и да е съд. И поучаваше ги, като казваше: “Не е ли писано: “Домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи!” А вие го направихте разбойнишки вертеп.”
Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.
А когато се стъмни, Той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър Му казва: “Рави, виж, смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала.”
Исус им отговори и рече: “Имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: “Дигни се и се хвърли в морето” и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, – ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви: Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.
И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та и небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви.”
Това е слово Господне.