8NZ05.2

Петък – VIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бъдете добри разпоредници
на многообразната Божия благодат.
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.              4,7-13
Възлюбени:
Краят на всички неща е близо. Бъдете затова благоразумни и бодърствувайте в молитви. А преди всичко имайте усърдна любов един към друг, защото „любовта покрива много грехове.” Бъдете гостоприемни един към друг без ропот.
Всеки според онази дарба, която е приел, служете един другиму, като добри разпоредници на многообразната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи; прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Исуса Христа, чиято слава и владичество е во веки веков. Амин.
Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка, странна за вас; но доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та, и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,10.11-12.13 (О: 13ав)
Господ иде да съди земята.
Кажете на народите: „Господ царува!” Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда.
Господ иде да съди земята.
Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълва; Нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета.
Господ иде да съди земята.
Пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите по Своята истина.
Господ иде да съди земята.
АЛИЛУЯ       Ив 15,16
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Домът ми ще се нарече молитвен дом
 за всички народи. Имайте вяра в Бога.
Четене от светото Евангелие според Марко.       11,11-26
След като Исус бе тържествено посрещнат от народа, Той влезе в Йерусалим и влезе в храма; като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде във Витания с дванайсетте.
На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като видя отдалеч една смоковница, покрита с листа, отиде, дано намери нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече й Исус: „Занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки.” И чуха това учениците Му.
Дойдоха в Йерусалим, Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците; и не позволяваше да пренесе някой през храма какъвто и да е съд. И поучаваше ги, като казваше: „Не е ли писано: „Домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи!” А вие го направихте разбойнишки вертеп.”
Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.
А когато се стъмни, Той излезе вън от града. Сутринта, минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър Му казва: „Рави, виж, смоковницата, която Ти прокле, изсъхнала.”
Исус им отговори и рече: „Имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: „Дигни се и се хвърли в морето” и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, – ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви: Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.
И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та и небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви.”
Това е слово Господне.