8NZ06.1

Събота – VIII седмица

Година I
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 51,17-27

Ще въздам слава на Оня, който ми дава мъдрост.

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.            

Ще Те прославям и хваля и ще благославям името на Господа. Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да странствувам, открито търсех мъдрост в молитвата си; пред храма съм се молил за нея, и до край ще я търся; като от вида на зреещо грозде, сърцето ми се радва от нея; ногата ми тръгва по прав път, аз вървях след нея от младини. По малко навеждах ухо и я приемах – намирах в нея много поуки за себе си; аз напреднах в нея. Ще въздам слава на оня, който ми дава мъдрост. Аз се реших да я следвам, ревнувах за доброто – и няма да се посрамя. Душата ми се подвизава заради нея, и в делата си бях точен. Простирах ръце към висинето и съзнавах моето невежество. Насочих към нея душата си и от самото начало предадох й сърцето си и чрез чистота я достигнах.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.11 (О: 9а)

Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата,
откровението Господне е верно, простите прави мъдри.
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето;
Господнята заповед е светла – просветлява очите.

Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки,
съдбите Господни са истина – всички са праведни.
Те са по-желани от злато и драгоценни камъни,
по-сладки от мед и капки вощен мед.

Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.


АЛИЛУЯ   
Кол.З,16а.17с
R:  Алилуя, Алилуя
Словото Христово да се вселява у вас изобилно; Благода­рете на Бога и Отца чрез Христа.
R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 11,27-33

С каква власт вършиш това?

Четене от светото Евангелие според Марко.     

В онова време: Исус и учениците Му дойдоха пак в Йерусалим. И когато Той ходеше из храма, приближиха се до Него първосвещениците и книжниците и старейте и Му казват: „С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тая власт да вършиш това?” А Исус им отговори и рече: „Ще ви попитам и Аз една дума, и отговорете ми; тогава и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това. Кръщението Иваново от небето ли беше, или от човеците? Отговорете ми?” А те разсъждаваха помежду си и казваха: „Ако речем, от небето, ще каже: „А защо му не повярвахте?” Ако ли речем: „От човеците”, боим се от народа; понеже всички приемаха, че Иван наистина беше пророк. И казаха в отговор на Исуса: „Не знаем.” Тогава Исус им отговори и рече: „И Аз ви не казвам, с каква власт върша това.”

Това е слово Господне.