8NZ06.1

Събота – VIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще въздам слава на Оня, който ми дава мъдрост.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.             51,17-27
Ще Те прославям и хваля и ще благославям името на Господа.
Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да странствувам, открито търсех мъдрост в молитвата си; пред храма съм се молил за нея, и до край ще я търся; като от вида на зреещо грозде, сърцето ми се радва от нея; ногата ми тръгва по прав път, аз вървях след нея от младини.
По малко навеждах ухо и я приемах – намирах в нея много поуки за себе си; аз напреднах в нея.
Ще въздам слава на оня, който ми дава мъдрост. Аз се реших да я следвам, ревнувах за доброто – и няма да се посрамя.
Душата ми се подвизава заради нея, и в делата си бях точен. Простирах ръце към висинето и съзнавах моето невежество.
Насочих към нея душата си и от самото начало предадох й сърцето си и чрез чистота я достигнах.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.11 (О: 9а)
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.
Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри.
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите.
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.
Страхът Господен е чист – пребъдва на веки, съдбите Господни са истина – всички са праведни.
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.
Те са по-желани от злато и драгоценни камъни, по-сладки от мед и капки вощен мед.
Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.
АЛИЛУЯ       Кол.З,16а.17с
* Алилуя. * Словото Христово да се вселява у вас изобилно; Благода­рете на Бога и Отца чрез Христа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
С каква власт вършиш това?
Четене от светото Евангелие според Марко.       11,27-33
В онова време:
Исус и учениците Му дойдоха пак в Йерусалим. И когато Той ходеше из храма, приближиха се до Него първосвещениците и книжниците и старейте и Му казват: “С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тая власт да вършиш това?”
А Исус им отговори и рече: “Ще ви попитам и Аз една дума, и отговорете ми; тогава и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това. Кръщението Иваново от небето ли беше, или от човеците? Отговорете ми?”
А те разсъждаваха помежду си и казваха: “Ако речем, от небето, ще каже: “А защо му не повярвахте?” Ако ли речем: “От човеците”, боим се от народа; понеже всички приемаха, че Иван наистина беше пророк. И казаха в отговор на Исуса: “Не знаем.”
Тогава Исус им отговори и рече: “И Аз ви не казвам, с каква власт върша това.”
Това е слово Господне.