09.11

9 ноември
ОСВЕЩАВАНЕ НА ЛАТЕРАНСКАТА БАЗИЛИКА
Празник
Когато този празник не се пада в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Видях вода, която излизаше от храма,
и всички, до които стигна тази вода, бяха спасени.
Четене из книгата на пророк Иезекиил   47, 1-2.8-9.12
В онези дни:
Ангелът ме доведе назад при вратата на храма, и ето, изпод прага на храма тече вода към изток, защото храмът стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника. И изведе ме през северните врата, и от вън ме заведе към външните врата, по пътя, обърнат към изток; и ето, вода тече от дясната страна.
И каза ми: „Тази вода тече към източната част на страната, ще слезе в равнината и ще се влее в морето; и водите му ще станат здрави; и всяко живеещо същество, що пълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво; и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тази вода, и водите в морето ще станат здрави, и където се влее този поток, там всичко ще бъде живо.
По бреговете край потока от едната страна и от другата ще ра­стат всякакви дървета, които дават храна; листата им не ще увехнат, и плодовете по тях не ще се привършват; всеки месец ще узряват нови, защото водата за тях тече из светилището; плодовете им ще се употребяват за храна, а листата – за лек.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 45, 2-3.5-6.8-9 (О: 5)
Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.
Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди.  Затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати, и плани­ните да се разместят в сърцето морско. 
Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.
Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния.  Бог е всред него; Той няма да се поклати: Бог ще му помогне от ранно утро. 
Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.
Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник. 
Дойдете и вижте делата на Господа, каквито опустошения направи Той на земята. 
ВТОРО ЧЕТИВО
Вие сте храм Божи.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до
коринтяни 3, 9в-11.16-17
Братя:
Вие сте Божие здание. Но дадената ми от Бога благодат, аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея; ала всеки нека внимава, как зида. Обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Исус Христос.
Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божии живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори. Защото Божият храм е свет, а този храм сте вие.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ    2 Парл 7, 16
* Алилуя. *  Избрах и осветих този дом, казва Господ, та името Ми да бъде там во века.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Говореше за храма на тялото си.
Четене от светото Евангелие според Иван        2, 13-22
Приближаваше юдейската Пасха, и Исус възлезе в Йерусалим; в храма намери продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари, седнали.
И когато направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури; и на гълъбопродавачите рече: „Вземете това от тук и дома на Отца Ми не правете на дом за търговия.” Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ме изяде.”
А юдеите отговориха и му рекоха: „С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?”
Исус им отговори и рече: „Разрушете този храм, и в три дни ще го въздигна.”
А юдеите рекоха: „Тоя храм е граден четиридесет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?” Той обаче говореше за храма на тялото Си.
А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Исус.
Това е слово Господне.