09.11

9 ноември – ОСВЕЩАВАНЕ НА ЛАТЕРАНСКАТА БАЗИЛИКА

Празник

Когато този празник не се пада в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Иез 47, 1-2.8-9.12

Видях вода, която излизаше от храма, и всички, до които стигна тази вода, бяха спасени.

Четене из книгата на пророк Иезекиил.  

В онези дни: Ангелът ме доведе назад при вратата на храма, и ето, изпод прага на храма тече вода към изток, защото храмът стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника. И изведе ме през северните врата, и от вън ме заведе към външните врата, по пътя, обърнат към изток; и ето, вода тече от дясната страна. И каза ми: „Тази вода тече към източната част на страната, ще слезе в равнината и ще се влее в морето; и водите му ще станат здрави; и всяко живеещо същество, що пълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво; и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тази вода, и водите в морето ще станат здрави, и където се влее този поток, там всичко ще бъде живо. По бреговете край потока от едната страна и от другата ще ра­стат всякакви дървета, които дават храна; листата им не ще увехнат, и плодовете по тях не ще се привършват; всеки месец ще узряват нови, защото водата за тях тече из светилището; плодовете им ще се употребяват за храна, а листата – за лек.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 45, 2-3.5-6.8-9 (О: 5)

Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.

Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди.
Затова няма да се уплашим,
макар и земята да се разклати,
и плани­ните да се разместят в сърцето морско.

Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.

Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. 
Бог е всред него;
Той няма да се поклати:
Бог ще му помогне от ранно утро.

Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.

Господ на силите е с нас,
Бог на Яков е наш застъпник. 
Дойдете и вижте делата на Господа,
каквито опустошения направи Той на земята.
 
Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Кор 3, 9в-11.16-17

Вие сте храм Божи.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.

Братя: Вие сте Божие здание. Но дадената ми от Бога благодат, аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея; ала всеки нека внимава, как зида. Обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Исус Христос. Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божии живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори. Защото Божият храм е свет, а този храм сте вие.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ 
2 Парал 7, 16
R: Алилуя, Алилуя
Избрах и осветих този дом, казва Господ, та името Ми да бъде там во века.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 2, 13-22

Говореше за храма на тялото си.

Четене от светото Евангелие според Йоан.      

Приближаваше юдейската Пасха, и Исус възлезе в Йерусалим; в храма намери продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари, седнали. И когато направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури; и на гълъбопродавачите рече: „Вземете това от тук и дома на Отца Ми не правете на дом за търговия.” Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ме изяде.” А юдеите отговориха и му рекоха: „С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?” Исус им отговори и рече: „Разрушете този храм, и в три дни ще го въздигна.” А юдеите рекоха: „Тоя храм е граден четиридесет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?” Той обаче говореше за храма на тялото Си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Исус.

Това е слово Господне.