9NZ-b

ДЕВЕТА СЕДМИЦА , Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Помни, че и ти беше роб в Египет.
Четене из книгата Второзаконие.  5, 12-15
Това казва Господ:
„Пази съботния ден, за да го светиш, както ти е заповядал Господ, Бог твой. Шест дни работи и върши всичките си работи, а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог; не върши в него никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, нито пришелецът ти, който е у тебе, за да си почине робът и робинята ти, като и ти.
Помни, че и ти беше роб в египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе от там с твърда ръка и висока мишца. Затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 80, 3-4. 5-6ав. 6с-8а. 10-11ав (0:2а)
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир.
Тръбете с тръба в новомесечие, в деня на нашия празник. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Защото това е закон за Израил, наредби от Бога Яковов.
Той установи това като свидетелство за Йосиф, когато този излезе от
Египетската земя. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Дето чу звуци от език, който той не знаеше.
Аз снех товара от раменете му и освободих ръцете му от кошниците.
В утеснението си ти Ме повика, и Аз те избавих. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
Да нямаш друг бог и да се не покланяш на другоземен бог.
Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из Египетската земя. 
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
ВТОРО ЧЕТИВО
Животът на Христа
се открива в телата ни.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           4,6-11
Братя :
Бог, който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той Същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Исуса Христа.
Но това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбени, но не стеснявани; в затруднение сме, но не се отчайваме; гонени биваме, но не изоставяни, повалени биваме, но не загиваме; винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Исуса, та и животът Исусов да се открие в тялото ни.
Защото ние, живите, непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, та и животът Исусов да се открие в смъртната ни плът.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 17, 17в.а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; освети ни в истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески е Господар и на съботата.
Четене от светото Евангелие според Марко.        2,23-3,6
Случи се Господ да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите Му рекоха: „Виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?”
Той им рече: „Нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатар и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?”
И думаше им: „Съботата е направена за човека, а не човек за съботата; тъй че Син Човечески е господар и на съботата.”
И влезе пак в синагогата и там имаше един човек с изсъхнала ръка. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.
А Той казва на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се насред.” На тях пък казва: „В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да я погуби?” Но те мълчаха.
И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: „Протегни си ръката.” И протегна я, и ръката му стана здрава като другата.
Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Марко.        2, 23-28
Случи се Господ да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите Му рекоха: „Виж, защо вършат в събота това, което не е позволено ?”
Той им рече: „Нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеника Авиатар и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?”
И думаше им: „Съботата е направена за човека, а не човек за съботата; тъй че Син Човечески е господар и на съботата.”
Това е слово Господне.