9NZ-c

ДЕВЕТА СЕДМИЦА, Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако дойде другородец, чуй го.
Четене из първата книга Царства. 8, 41-43
В онези дни: Соломон се молеше в храма, казвайки: „Ако другородец, който не е от твоя народ Израил, дойде от далечна земя заради Твоето име – защото ще чуят за Твоето велико име, за Твоята силна ръка и за Твоята простряна мишца – дойде и се помоли в този храм, чуй от небето, от мястото на Своето обиталище, и стори всичко, за каквото другородецът Те призове, та всички земни народи да знаят Твоето име, за да се боят от Тебе, както Твоят народ Израил, и да знаят, че този храм, който съградих аз, е наречен на Твое име.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116, 1.2. Мр 16,15
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието,
Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена.
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието,
Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието,
ВТОРО ЧЕТИВО
Ако бях още угаждал на човеци,
не щях да бъда Христов раб.
Начало на посланието на Свети Павел Апостол до галатяни.  1, 1-2. 6-10
Павел апостол, призван не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исуса Христа и Бога Отца, който Го възкреси от мъртвите, и всички братя, които са с мене – до Църквите Галатийски.
Чудя се, че тъй бързо преминавате от Оня, който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго благовестие; не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово.
Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: „Който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде.”
У човеци ли сега търся благоволение, или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 3.1′
* Алилуя.* Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син: всеки, който вярва в Него, има вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нито в Израиля намерих
толкова голяма вяра.
Четене от светото Евангелие според Лука.          7, 1-10
В онова време:
Когато Исус свърши всичките Си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при Него юдейските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.
И те, като дойдоха при Исуса, молеха Го усърдно и казваха: „Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи.”
Исус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: „Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на единия казвам: „Върви”, и отива; и на другия: „Дойди”, и дохожда; и на слугата си: „Направи това,” и прави.”
Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: „Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.” Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
Това е слово Господне.