9NZ02.1

IX седмица -Вторник
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той не заропта против Бога,
когато го сполетя нещастието да ослепее.
Четене из книгата на Товит.           2, 10- 23
Случи се един ден, Тобия, уморен от погребението, дойде в дома си, легна край стената и заспа; и от гнездото на лястовиците падна върху очите му, докато спеше, нещо топло и той ослепя.
Бог позволи да се случи това изпитание, за да се даде пример на бъдещите поколения за неговото търпение, както и за праведния Йов. Понеже още от младините си той винаги се боеше от Бога и пазеше Неговите заповеди, той не заропта против Бога, когато го сполетя нещастието да ослепее; той остана непоколебим в Божия страх и бла­годареше на Бога през всички дни на живота си.
И както първенците подиграваха праведния Йов, така и роднините и близките на Тобия осмиваха живота му, казвайки: „Къде ти е надеждата, поради която даваше милостиня и погребваше?” Тобия ги мъмреше и казваше:”Не говорете така, защото ние сме синове на светци и очакваме онзи живот, който Бог ще даде на ония, които никога не отстъпват от вярата си в Него.”
А жена му Ана ходеше всеки ден да преде вълна и донасяше храна, която можеше да припечели със собствения си ръчен труд. Веднъж в прибавка тя получи козле и го доведе вкъщи; когато мъжът й чу блеенето му, каза: „Вижте, да не е крадено; върнете го на господарите му, защото не е позволено нито да ядем нещо крадено, ни да го усвояваме.” Жена му се разсърди и му отговори: „Явно празна е твоята надежда, и виждаме, какво струват твоите милостини.” С тези и тем подобни слова тя го укоряваше.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111, 1-2. 7вс-8.9 (О: срв 7с)
Сърцето на праведния е твърдо, уповавайки се на Господа, 
Блажен е оня човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото поколение ще бъде силно на земята, родът на праведните ще
бъде благословен.
Сърцето на праведния е твърдо, уповавайки се на Господа,
От лоша мълва няма да се уплаши, сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа, когато погледне на враговете си. 
Сърцето на праведния е твърдо, уповавайки се на Господа,
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно, неговият рог ще се възвиси в слава. 
Сърцето на праведния е твърдо, уповавайки се на Господа,
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1, 17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем каква е надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отдайте Кесаревото Кесарю, а Божието Богу.
Четене от светото Евангелие според Марко.        12, 13-17
В онова време:
Изпращат при Исуса някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят на дума. Те дойдоха и Му казват: „Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш на никого, понеже не гледаш на ничие лице, истински поучаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Да дадем ли, или да не дадем?”
А Той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: „Що Ме изкушавате? Донесете Ми един динарий да го видя.” И те донесоха. Тогава им казва: „Чий е този образ и надпис?”
Те Му казват: „На Кесаря.”
Исус им отговори и рече: „Отдайте Кесаревото Кесарю, а Божието Богу.” И те Му се почудиха.
Това е слово Господне