9NZ04.1

IX седмица – Четвъртък

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Тов 6,1о-11а; 7,1-9-17; 8,4-1 о.

Затова Господ ви прати при мене, за да се свърже тоя с тебе.

Четене из книгата на Товит           

В онези дни: Рече Тобия на Ангела: „Къде искаш да пренощуваме?” Ангелът му отговори и каза: „Ето тук е Рагуил, твой сродник; той има дъщеря, на име Сара.” И влязоха при Рагуил, и Рагуил ги прие с радост. След като проговориха, Рагуил нареди да се заколи овен и сложи­ха обилни ястия. Когато ги канеха да седнат на трапезата, Тобия каза: „Ето, аз днес няма да ям и няма да пия, докле първо не потвърдиш молбата ми и не ми обещаеш, че ще ми дадеш Сара, дъщеря си.” Като чу това, Рагуил се уплаши, понеже знаеше, какво се бе случило с онези седем мъже, които бяха влизали при нея; и страхуваше се да не би да се случи подобно нещо и на този. И като се двоумеше и не даваше никакъв отговор, Ангелът му каза: „Не бой се, да я дадеш на този, защото за него, който се бои от Бога, трябва да стане жена дъщеря ти; поради това друг не е могъл да я има за жена.” Тогава Рагуил рече: „Не се съмнявам, че Бог е чул моите молитви и видял сълзите ми; и вярвам, че за това ви е пратил да дойдете при мене, за да се свърже тя със своя род според Мойсеевия закон; затова не се съмнявай, че ще ти я дам.” И като хвана дъщеря си за дясната ръка, предаде я на Тобия, казвайки: „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов да бъде с вас.” И като взе свитък, написа договор и го запечата. И почнаха да ядат, благославяйки Бога. Тогава Тобия увещаваше девойката и казваше й: „Саро, стани; да се помолим на Бога днес и утре, и на другия ден, защото през три нощи ще се съединим с Бога, а като премине третата нощ ще се свържем в брачен съюз. Ний сме синове на светци, и не можем да се свързваме като езичниците, които не познават Бога.” И двамата веднага станаха, молиха се усърдно, за да бъдат запазени здрави. Тобия казваше: „Господи, Боже на Отците ни, да Те благославят небесата и земята, моретата и изворите, реките и всичките Твои твари, които са в тях. Ти сътвори Адам от калта на земята, и му даде Ева за помощница. И сега, Господи, Ти знаеш, че взимам тази моя сестра не по плътска похот, а наистина като жена, от любов към бъдещето поколение, в което да бъде благословено Твоето име на веки.” И Сара каза: „Помилвай ни, Господи, помилвай ни; и дай ни да остареем и двамата здрави.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4-5 (Срв 1а)

Блажени всички, които се боят от Господа.

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища.
Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш.
Жената ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза;
синовете ти като маслинени клони около твоята трапеза.

Блажени всички, които се боят от Господа.

Тъй ще бъде благословен онзи човек,
който се бои от Господа.
Господ ще те благослови от Сион,
и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си.

Блажени всички, които се боят от Господа.


АЛИЛУЯ 
Пс 118,34
R:  Алилуя, Алилуя
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, Господи, и ще го пазя от все сърце.
R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 12,28в-34

Това е първата заповед. А втората е подобно на нея.

Четене от светото Евангелие според Марко.        

В онова време: Един от книжниците, като чу препирните им и като видя, че Исус им отговаряше добре, приближи се до Исуса и Го попита: „Коя е първа от всички заповеди?” Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: Слушай, Израилю, Господ Бог твой е Бог един. И възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.” Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си както себе си.” Друга заповед по-голяма от тая няма. Книжникът Му рече: „Добре, Учителю, Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него; и че да Го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила и да обичаш ближния като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.” Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.” След това никой вече не смееше да Го пита.

Това е слово Господне.