9NZ05.2

IX седмица – Петък
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Които искат да живеят благочестиво в Христа, ще бъдат преследвани.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей       3,10-17
Възлюбени: Ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение, моите гонения и страдания, що ме спо­летяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях; и от всичко ме избави Господ. И всички, които искат да живеят благоче­стиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани.
Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен; пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,157.160.161.165.166.168 (О: 165а)
Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, Господи.
Много са моите гонители и врагове, но от Твоите откровения не отстъпвам. 
Истината е основа на Твоето слово, и вечен е всеки съд на Твоята правда.
Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, Господи.
Князете ме гонят безвинно, но сърцето ми се бои от Твоето слово.
Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, и за тях няма препъване. 
Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, Господи.
Очаквам Твоето спасение, Господи, и Твоите заповеди изпълнявам. 
Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ни пъти­ща са пред Тебе. 
Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Как казват, че Христос е син Давидов?
Четене от светото Евангелие според Марко         12,35-37
В онова време: Като заговори Исус и поучаваше в храма, рече: „Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид казва чрез Дух Свети: „Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.”
И тъй, сам Давид Го нарече Господ; отде тогава той е негов син?” И множество народ го слушаше с наслада.
Това е слово Господне.