9NZ06.1

IX седмица – Събота
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Връщам се при Оня, който ме прати; а вие благославяйте Бога.
Четене из книгата Товит     12, 1.5-15.20
В онези дни:
Товит повика сина си и му рече: „Какво можем да дадем на този праведен мъж, който дойде с тебе?” И след като баща и син го повикаха настрана, започнаха да го молят, да благоволи да вземе половината от всичко, което бяха донесли.
Тогава той им каза тайно: „Благославяйте Бога, прославяйте Го, признавайте величието Му и изповядайте пред всички живеещи това, що Той направи за вас. Защото добро нещо е да се укрива царската тайна, но по-достойно е да се откриват Божиите дела и да се прославят.
Добро нещо е молитва с пост, и милостинята по-добра отколкото да трупаш съкровища злато; защото милостинята избавя от смърт, и може да очисти от всеки грях, издействува милост и вечен живот.
А онези, които грешат, са врагове на живота си. Няма да скрия от вас никое тайно слово, и ще ви открия истината.
Когато се молеше със сълзи на очи и погребваше мъртвите и оставяше обеда си, и укриваше мъртвите през деня в дома си, и през нощта ги погребваше, аз поднасях молитвата ти пред Господа.
И понеже беше угоден на Бога, трябваше да те подложи на изпитание. И сега Господ ме прати да изцеря тебе и Сара, жената на сина ти, от злия дух.
Аз съм Рафаил, един от седемте Ангели, които стоят пред Господа. Време е вече да се завърна при Оня, който ме прати. А вие благо­славяйте Бога и разгласяйте дивните Му дела.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Тов. 13, 2.6.7.8. (0:1в)
Велик си, Господи, на веки.
Защото Ти наказваш и спасяваш, сваляш до ада и издигаш, и няма никой, който би избягал от ръката Ти. 
Велик си, Господи, на веки.
Вижте какво направи с нас, и с трепет и страх прославяйте Го, и превъзнасяйте с делата си Царя на вековете. 
Велик си, Господи, на веки.
Аз Го прославям в земята на моето пленничество, защото показа величието Си на народ от грешници.
Велик си, Господи, на веки.
Обърнете се, грешници, и вършете правда пред Бога, уверени, че Той ще ви стори милост. 
Велик си, Господи, на веки.
АЛИЛУЯ       Мт 5, 3
* Алилуя. * Блажени бедните по дух, защото е тяхно царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тази бедна вдовица даде повече от всички.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 38-44
В онова време:
Исус говореше на народа в поучението си: „Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.”
И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.
Като повика учениците си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата; защото всички пускат от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.”
Това е слово Господне.